AFTERTEAM

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УНИВЕРСАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕ

Последна ревизия: 9 януари 2020 г.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УНИВЕРСАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ТЪЙ КАТО ТО СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА.

 1. ПРЕГЛЕД

Настоящото Споразумение за универсални условия за ползване ("Споразумението") се сключва между Aftergroup Ltd. (регистрирано в ЕИК/БУЛСТАТ: 203675688 от Агенцията по вписванията на Република България), дружество с ограничена отговорност ("Afterteam") и Вас, и влиза в сила от датата на Вашето използване на този уебсайт ("Сайт") или от датата на електронното приемане. Настоящото Споразумение определя общите условия за използването от Ваша страна на Сайта и продуктите и услугите, закупени или достъпни чрез този Сайт (поотделно и заедно наричани "Услугите"). Споразуменията за услуги и допълнителните правила се прилагат за определени Услуги и са в допълнение към (а не вместо) настоящото Споразумение. В случай на противоречие между разпоредбите на Споразумение за услуги и разпоредбите на настоящото Споразумение, разпоредбите на приложимото Споразумение за услуги имат предимство.

Термините "ние", "нас" или "наш" се отнасят за Afterteam. Термините "вие", "вашият", "потребител" или "клиент" се отнасят за всяко физическо или юридическо лице, което приема настоящото Споразумение, има достъп до вашия акаунт или използва Услугите. Нищо в настоящото Споразумение не се счита за предоставяне на права или ползи на трети лица.

 1. ПРОМЯНА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, САЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ

Afterteam може по свое усмотрение да променя или модифицира настоящото Споразумение, както и всички политики или споразумения, които са включени в него, по всяко време, като тези промени или модификации влизат в сила незабавно след публикуването им на този Сайт. Използването на този Сайт или Услугите от Ваша страна след извършването на такива промени или модификации означава, че приемате това Споразумение с последната му редакция. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с това Споразумение с последната му редакция, не използвайте (или не продължавайте да използвате) този Сайт или Услугите. Освен това Afterteam може понякога да ви уведомява за промени или модификации на това Споразумение по имейл. Ето защо е много важно да поддържате актуална информацията за своя акаунт на купувач ("Акаунт"). Afterteam не поема никаква отговорност за това, че не сте получили известие по имейл, ако това е в резултат на неточен имейл адрес. Освен това Afterteam може да прекрати използването на Услугите от Ваша страна при всяко нарушение или неизпълнение на някое от условията на настоящото Споразумение от Ваша страна. AFTERTEAM СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА МОДИФИЦИРА, ПРОМЕНЯ ИЛИ ПРЕКРАТЯВА ВСЕКИ АСПЕКТ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЦЕНИТЕ И ТАКСИТЕ ЗА ТЯХ, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

 1. ДОПУСТИМОСТ; ПРАВОМОЩИЯ

Този Сайт и Услугите са достъпни само за физически лица ("Потребители"), които могат да сключват правно обвързващи договори съгласно приложимото законодателство. Използвайки този Сайт или Услугите, Вие декларирате и гарантирате, че сте (1) на възраст най-малко осемнадесет (18) години, (2) по друг начин сте признати за способни да сключвате правно обвързващи договори съгласно приложимото законодателство или (3) не сте лице, на което е забранено да купува или получава Услугите, установени съгласно законите на Република България или друга приложима юрисдикция.

Ако сключвате това Споразумение от името на юридическо лице, вие заявявате и гарантирате, че имате законното право да обвържете това юридическо лице с условията, съдържащи се в това Споразумение, като в този случай термините "вие", "вашият", "Потребител" или "клиент" се отнасят до това юридическо лице. Ако след вашето електронно приемане на настоящото Споразумение Afterteam установи, че нямате юридически правомощия да обвързвате такова корпоративно лице, вие ще бъдете лично отговорни за задълженията, съдържащи се в настоящото Споразумение, включително, но не само, за задълженията за плащане. Afterteam не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от разчитането от страна на Afterteam на инструкции, известия, документи или съобщения, за които Afterteam основателно смята, че са истински и произхождат от упълномощен представител на вашето корпоративно образувание. Ако има основателни съмнения относно автентичността на такава инструкция, известие, документ или съобщение, Afterteam си запазва правото (но не поема задължението) да изиска от Вас допълнителна заверка. Освен това се съгласявате да бъдете обвързани с условията на настоящото Споразумение за транзакциите, сключени от вас, от всеки, който действа като ваш представител, и от всеки, който използва вашия акаунт или Услугите, независимо дали е упълномощен от вас или не.

 1. ВАШИЯТ АКАУНТ

За да получите достъп до някои от функциите на този Сайт или да използвате някои от Услугите, ще трябва да създадете Акаунт или Акаунтът ще бъде създаден за Вас. Вие декларирате и гарантирате пред Afterteam, че цялата информация, която предоставяте при създаването на Вашия Акаунт, е точна, актуална и пълна, и че ще поддържате информацията за Вашия Акаунт точна, актуална и пълна. Ако Afterteam има основание да смята, че информацията за Вашия Акаунт е невярна, неточна, неактуална или непълна, Afterteam си запазва правото по свое усмотрение да спре или прекрати Вашия Акаунт. Вие носите пълната отговорност за дейността, която се извършва във Вашия Акаунт, независимо дали е разрешена от Вас или не, и трябва да пазите информацията за Вашия Акаунт, включително, но не само, Вашия клиентски номер/логон, парола и Метод(и) за плащане. От съображения за сигурност Afterteam препоръчва да променяте паролата си поне веднъж на всеки шест (6) месеца за всеки Акаунт. Трябва незабавно да уведомите Afterteam за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на вашия Акаунт. Afterteam няма да носи отговорност за загуби, които сте претърпели поради неоторизирано използване на вашия Акаунт. Вие обаче може да носите отговорност за всяка загуба, която Afterteam или други лица претърпят, причинена от вашия Акаунт, независимо дали е причинена от вас, от упълномощено лице или от неупълномощено лице.

 1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че:

(1) Използването от Ваша страна на този Сайт и Услугите, включително всяко изпратено от Вас съдържание, ще бъде в съответствие с настоящото Споразумение, всяко приложимо Споразумение за услуги или политика, която може да се отнася за Вашите Услуги, и всички приложими местни, щатски, национални и международни закони, правила и разпоредби.

(2) Няма да събирате или събирате (или да позволявате на някой друг да събира или събира) каквото и да е Потребителско съдържание (както е определено по-долу) или каквато и да е непублична или лична информация за друг Потребител или друго физическо или юридическо лице без тяхното изрично предварително писмено съгласие.

(3) Вие няма да използвате този Сайт или Услугите по начин (определен от Afterteam по негово собствено усмотрение), който:

 • е незаконно или насърчава или поощрява незаконна дейност;
 • Популяризира, насърчава или участва в детска порнография или експлоатация на деца;
 • Популяризира, насърчава или участва в тероризъм, насилие срещу хора, животни или имущество;
 • Популяризира, насърчава или участва в спам или други нежелани масови имейли, както и в хакване или разбиване на компютри или мрежи;
 • нарушава Закона за защита на потребителите или други подобни закони, или насърчава, поощрява или участва в продажбата или разпространението на лекарства, отпускани с рецепта, без валидна рецепта;
 • насърчава или улеснява проституцията и/или трафика на хора с цел сексуална експлоатация;
 • нарушава правата на интелектуална собственост на друг Потребител или на друго физическо или юридическо лице;
 • нарушава правото на личен живот или публичност на друг Потребител или на друго физическо или юридическо лице, или нарушава задължение за поверителност, което имате към друг Потребител или към друго физическо или юридическо лице;
 • пречи на работата на този Сайт или на Услугите, предлагани на този Сайт;
 • Съдържа или инсталира вируси, червеи, бъгове, троянски коне или други кодове, файлове или програми, предназначени или способни да нарушат, повредят или ограничат функционалността на какъвто и да е софтуер или хардуер; или
 • Съдържа неверни или измамни изрази, както и необосновани или сравнителни твърдения относно Afterteam или Услугите на Afterteam.

(4) Вие няма да копирате или разпространявате на какъвто и да е носител каквато и да е част от този Сайт или Услугите , освен в случаите, когато това е изрично разрешено от Afterteam.

(5) Вие няма да променяте или изменяте нито една част от този Сайт или Услугите, които се намират на този Сайт, или която и да е от свързаните с него технологии.

(6) Няма да осъществявате достъп до Съдържанието на Afterteam (както е определено по-долу) или до Потребителското съдържание чрез каквато и да е технология или средства, различни от този Сайт или както Afterteam може да определи.

(7) Вие се съгласявате да създавате резервни копия на цялото си Потребителско съдържание, за да имате достъп до него и да го използвате, когато е необходимо. Afterteam не гарантира, че прави резервно копие на всеки Акаунт или Потребителско съдържание, и Вие се съгласявате да приемете като риск загубата на всяко и цялото си Потребителско съдържание.

(8) Вие няма да препродавате или предоставяте Услугите с търговска цел, включително и свързаните с тях технологии на Afterteam, без изричното предварително писмено съгласие на Afterteam.

(9) Вие няма да заобикаляте, деактивирате или по друг начин да се намесвате в свързаните със сигурността функции на този Сайт или Услугите, намиращи се на този Сайт (включително, без ограничение, тези функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание на Afterteam или Потребителско съдържание) или да налагате ограничения върху използването на този Сайт или Услугите, намиращи се на този Сайт, Съдържанието на Afterteam или Потребителското съдържание в него.

(10) Вие се съгласявате да предоставите издаден от правителството документ за самоличност със снимка и/или издаден от правителството служебен документ за самоличност, когато това се изисква за проверка на самоличността.

(11) Вие сте наясно, че Afterteam може от време на време да Ви се обажда във връзка с Вашия акаунт и че за целите на всяко и всички такива обаждания може да бъдете обект на запис на разговорите и с настоящото давате съгласието си за това, при спазване на всички приложими закони и нашите ограничения и задължения по тях, включително, когато е допустимо, да записваме целия обем на тези обаждания, независимо дали Afterteam Ви моли за съгласие за запис на дадено обаждане. Освен това Вие потвърждавате и се съгласявате, че до степента, позволена от приложимото законодателство, всеки(ите) такъв(и) запис(и) може(т) да бъде(ат) представен(и) като доказателство във всяко съдебно производство, в което Afterteam е страна. Освен това, като предоставяте своя телефонен или мобилен номер, Вие се съгласявате да получавате маркетингови телефонни обаждания от или от името на Afterteam, които могат да бъдат инициирани от система за автоматично набиране на телефонни номера и/или да използват изкуствен или предварително записан глас. Вие разбирате, че предоставянето на съгласие не е условие за закупуване на каквато и да е стока или услуга от Afterteam. По подобен начин, като предоставяте мобилния си номер, Вие се съгласявате да получавате маркетингови текстови съобщения от или от името на Afterteam, които могат да бъдат изпратени от система за автоматично телефонно набиране. Вие разбирате, че даването на съгласие не е условие за закупуване на каквато и да е стока или услуга от Afterteam. Възможно е да се прилагат тарифи за съобщения и данни.

 1. ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

По време на поддръжката Afterteam може да взаимодейства с определени хоствани Услуги, които са на ваше разположение и които могат да включват подаване, събиране и/или използване на лична информация за вас и вашите клиенти ("Вашите данни") в хода на използването на тези Услуги. Допълнението за обработка на данни на Afterteam ("ДУД"), което е включено чрез препратка и е приложимо към покритите Услуги, има за цел да ви предостави договорна гаранция, че разполагаме със стабилни механизми, за да гарантираме, че прехвърлянето на Вашите данни, включително прехвърлянето на Вашите данни от ЕИП към покритите Услуги, отговаря на изискванията на приложимите закони за защита на личните данни.

За целите на ЗЗЛД и стандартните договорни клаузи, приложени към ЗЗЛД (когато и както е приложимо), Вие (и Вашите приложими филиали) се считате за Администратор на данни/Износител на данни, а Вашето приемане на условията за обслужване, регулиращи покритите услуги, в момента на закупуване на покритите услуги ще се счита също за Ваше потвърждение и приемане на ЗЗЛД и неговите приложения (включително стандартните договорни клаузи и техните приложения, както е приложимо). Ако желаете да разпечатате, подпишете и върнете физическо копие на ДПУ, моля, изпратете заявка по имейл на адрес privacy@wordpress-637188-2074243.cloudwaysapps.com

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Някои от функциите на този Сайт или Услугите, включително тези Услуги, които са споделени с Afterteam, могат да позволят на Потребителите да разглеждат, публикуват, споделят, съхраняват или управляват (а) идеи, мнения, препоръки или съвети чрез публикации във форума, съдържание, подадено във връзка с конкурс, ревюта на продукти или препоръки, или снимки, които да бъдат включени в събитие или дейност в социалните медии ("Потребителски материали"), или (б) литературно, художествено, музикално или друго съдържание, включително, но не само снимки и видеоклипове (заедно с Потребителските материали, "Потребителско съдържание"). Цялото съдържание, предоставено чрез Вашия Профил, се счита за Потребителско съдържание. Като публикувате или публикувате Потребителско съдържание на този Сайт или на или чрез Услугите, Вие заявявате и гарантирате на Afterteam, че (1) имате всички необходими права да разпространявате Потребителско съдържание чрез този Сайт или чрез Услугите, или защото сте автор на Потребителското съдържание и имате право да го разпространявате, или защото имате съответните права за разпространение, лицензи, съгласия и/или разрешения за използване, в писмена форма, от собственика на авторските права или друг собственик на Потребителското съдържание, и (2) Потребителското съдържание не нарушава правата на трети лица. Вие носите пълната отговорност за всяко и цялото Ваше Потребителско съдържание или Потребителско съдържание, което е изпратено чрез Вашия Акаунт, както и за последиците от и изискванията за неговото разпространение.

Подаване на информация от потребителя.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Вашите Потребителски изявления са изцяло доброволни, не установяват поверителни отношения и не задължават Afterteam да третира Вашите Потребителски изявления като поверителни или тайни, че Afterteam няма никакво задължение, изрично или подразбиращо се, да разработва или използва Вашите Потребителски изявления, и не дължи никакво обезщетение на Вас или на когото и да било другиго за умишленото или неумишленото използване на Вашето Потребителско съдържание, както и че Afterteam може да работи върху същото или подобно съдържание, може вече да знае за такова съдържание от други източници, може просто да желае да разработи това (или подобно) съдържание самостоятелно или може да е предприела/ще предприеме някакво друго действие.

Afterteam притежава изключителни права (включително всички права на интелектуална собственост и други права на собственост) върху всяко Потребителско съдържание, публикувано на този Сайт, и има право на неограничено използване и разпространение на всяко Потребителско съдържание, публикувано на този Сайт, за всякаква цел, търговска или друга, без да признава или компенсира вас или някой друг.

Потребителско съдържание, различно от подадените от потребителя материали. 

С публикуването на Потребителско съдържание на този Сайт или чрез Услугите, Вие упълномощавате Afterteam да използва правата на интелектуална собственост и други права на собственост върху Вашето Потребителско съдържание, за да позволи включването и използването на Потребителското съдържание по начина, предвиден в този Сайт и настоящото Споразумение. С настоящото предоставяте на Afterteam световен, неизключителен, безвъзмезден, сублицензируем (чрез множество нива) и прехвърляем лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, изготвяне на производни произведения, комбиниране с други произведения, показване и изпълнение на Вашето Потребителско съдържание във връзка с този Сайт, Услугите и бизнеса(ите) на Afterteam (и филиалите на Afterteam), включително, но не само, за промотиране и разпространение на целия или част от този Сайт във всякакви медийни формати и чрез всякакви медийни канали без ограничения от какъвто и да е вид и без заплащане или друго възнаграждение от какъвто и да е вид, или разрешение или уведомление за Вас или за която и да е трета страна. С настоящото Вие също така предоставяте на всеки Потребител на този Сайт неизключителен лиценз за достъп до Вашето Потребителско съдържание (с изключение на Потребителско съдържание, което сте определили като "лично" или "защитено с парола") чрез този Сайт и за използване, възпроизвеждане, разпространение, изготвяне на производни произведения, комбиниране с други произведения, показване и изпълнение на Вашето Потребителско съдържание, както е разрешено чрез функционалността на този Сайт и съгласно настоящото Споразумение. Горепосочените лицензи, предоставени от Вас във Вашето Потребителско съдържание, се прекратяват в рамките на търговски разумен срок, след като премахнете или изтриете Вашето Потребителско съдържание от този Сайт. Вие обаче разбирате и се съгласявате, че Afterteam може да запази (но не и да разпространява, показва или изпълнява) сървърни копия на Вашето Потребителско съдържание, което е било премахнато или изтрито. Горепосочените лицензи, предоставени от Вас във Вашето Потребителско съдържание, са безсрочни и неотменими. Независимо от обратното, съдържащо се в настоящия документ, Afterteam няма да използва Потребителско съдържание, което е било определено от Вас като "лично" или "защитено с парола", с цел популяризиране на този Сайт или на бизнеса(ите) на Afterteam (или на филиалите на Afterteam). Ако имате уебсайт или друго съдържание, хоствано от Afterteam, Вие запазвате всички свои права на собственост или лицензирани права върху Потребителското съдържание.

 1. НАЛИЧИЕ НА УЕБСАЙТ/УСЛУГИ

При спазване на условията на това Споразумение и другите ни политики и процедури, ние полагаме разумни търговски усилия, за да се опитаме да предоставим този Сайт и Услугите двадесет и четири (24) часа в денонощието, седем (7) дни в седмицата. Вие потвърждавате и се съгласявате, че от време на време този Сайт може да бъде недостъпен или да не работи по някаква причина, включително, но не само, поради неизправност на оборудването; периодична поддръжка, ремонти или замени, които предприемаме от време на време; или причини извън нашия разумен контрол или такива, които не могат да бъдат разумно предвидени, включително, но не само, прекъсване или повреда на телекомуникационни или цифрови предавателни връзки, враждебни мрежови атаки, претоварване на мрежата или други повреди. Вие потвърждавате и се съгласявате, че нямаме контрол върху наличието на този Сайт или Услугата на непрекъсната или непрекъсваема основа и че не поемаме никаква отговорност пред Вас или която и да е друга страна във връзка с това.

 1. КРЕДИТИ ЗА ПРОДУКТИ

В случай че ви бъде предоставен продуктов кредит ("Кредит"), независимо дали за погасяване на покупката на конкретен продукт или безплатно при покупката на друг продукт ("Закупен продукт"), вие потвърждавате и се съгласявате, че такъв Кредит е валиден само за една (1) година и е достъпен само при валидна покупка и може да бъде прекратен в случай, че закупеният продукт бъде изтрит, отменен, прехвърлен или не бъде подновен.Срокът на действие на Кредита изтича една (1) година от датата на покупката на Закупения продукт, ако Кредитът не е бил погасен. В случай че Кредитът бъде погасен, след изтичане на първоначалния абонаментен период продуктът ще се поднови автоматично на актуалната към момента цена за подновяване, докато не бъде отменен. Ако желаете да отмените автоматичното подновяване на продукта, можете да го направите, като посетите Профила си или се свържете с отдела за обслужване на клиенти. За Кредити, издадени безплатно с друг закупен продукт, Вие потвърждавате и се съгласявате, че можем да заменим Вашия Кредит за подобен продукт по наше усмотрение.

 1. НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО; ПОЛИТИКА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКАУНТИ

Afterteam обикновено не извършва предварителна проверка на Потребителското съдържание (независимо дали е публикувано на уебсайт, хостван от Afterteam, или е публикувано на този Сайт). Въпреки това Afterteam си запазва правото (но не поема задължение) да прави това и да решава дали всеки елемент от Потребителското съдържание е подходящ и/или съответства на настоящото Споразумение. Afterteam може да премахне всеки елемент от Потребителско съдържание (независимо дали е публикуван на уебсайт, управляван от Afterteam, или е публикуван на този Сайт) и/или да прекрати достъпа на Потребител до този Сайт или Услугите, намиращи се на този Сайт, за публикуване или публикуване на материали в нарушение на настоящото Споразумение или за друго нарушение на настоящото Споразумение (както е определено от Afterteam по негово собствено усмотрение), по всяко време и без предварително уведомление. Afterteam може също така да прекрати достъпа на даден Потребител до този Сайт или Услугите, намиращи се на този Сайт, ако Afterteam има основание да смята, че Потребителят е повторен нарушител. Ако Afterteam прекрати достъпа Ви до този Сайт или Услугите, намиращи се на този Сайт, Afterteam може, по свое усмотрение, да премахне и унищожи всички данни и файлове, съхранявани от Вас на своите сървъри.

 1. ПРЕУСТАНОВЕНИ УСЛУГИ; ПОЛИЦА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЖИВОТА

Afterteam си запазва правото да прекрати предлагането или предоставянето на която и да е от Услугите по всяко време, по каквато и да е или без причина и без предварително уведомление. Въпреки че Afterteam полага големи усилия да увеличи максимално продължителността на живота на всички свои Услуги, има моменти, в които предлаганата от нас Услуга ще бъде преустановена или ще достигне края на своя живот ("EOL"). В такъв случай този продукт или услуга вече няма да се поддържа от Afterteam по никакъв начин, считано от датата на изтичане на срока на годност.

Известие и миграция.

В случай че някоя от предлаганите от нас Услуги е достигнала или ще достигне до изчерпване, ще се опитаме да ви уведомим тридесет или повече дни преди датата на изчерпване. Ваша отговорност е да предприемете всички необходими стъпки за замяна на Услугата, като преминете към нова Услуга преди датата на отпадане на Услугата или като напълно преустановите зависимостта си от тази Услуга преди датата на отпадане на Услугата. И в двата случая Afterteam ще ви предложи съпоставима Услуга, към която да преминете за остатъка от срока на покупката, пропорционален кредит в магазина или пропорционално възстановяване на сумата, което ще бъде определено от Afterteam по нейна изключителна преценка. Afterteam може, със или без предизвестие към вас, да ви прехвърли към най-актуалната версия на Услугата, ако има такава. Вие се съгласявате да поемете пълна отговорност за всички загуби или щети, произтичащи от такава миграция.

Няма отговорност.

Afterteam няма да носи отговорност пред вас или която и да е трета страна за каквато и да е промяна, спиране или прекратяване на която и да е от Услугите, които можем да предложим или да улесним достъпа до тях.

 1. BETA SERVICES

От време на време Afterteam може да предлага нови Услуги (ограничени услуги за предварителен преглед или нови функции към съществуващи Услуги) в предварителна версия. Новите Услуги, новите функции на съществуващите Услуги или ограничените услуги за предварителен преглед се наричат, поотделно и заедно, "Бета услуги". Ако решите да използвате Бета услуги, то използването на Бета услугите от Ваша страна е предмет на следните правила и условия: (1) Вие потвърждавате и се съгласявате, че Бета услугите са предварителни версии и може да не работят правилно; (2) Вие потвърждавате и се съгласявате, че използването на Бета услугите може да ви изложи на необичайни рискове от оперативни грешки; (3) Бета услугите се предоставят във вида, в който са, така че не препоръчваме използването им в производствени или критични среди; (4) Afterteam си запазва правото да модифицира, променя или прекратява всеки аспект на Бета услугите по всяко време; (5) Търговски пуснатите версии на Бета услугите могат да се променят съществено и програмите, които използват или работят с Бета услугите, може да не работят с търговските версии или с последващите версии; (6) Afterteam може да ограничи наличността на времето за поддръжка на службата за обслужване на клиенти, посветено на поддръжката на Бета услугите; (7) Вие потвърждавате и се съгласявате да предоставите бърза обратна връзка относно опита си с Бета услугите във форма, разумно поискана от нас, включително информация, необходима, за да ни позволи да дублираме грешки или проблеми, които срещате. Вие потвърждавате и се съгласявате, че можем да използваме Вашата обратна връзка за всякакви цели, включително за целите на разработването на продукти. По наше искане ще ни предоставите коментари, които можем да използваме публично за материали за пресата и маркетингови материали. Всяка интелектуална собственост, присъща на Вашата обратна връзка или произтичаща от Вашето използване на бета-услугите, е собственост изключително на Afterteam; (8) Вие потвърждавате и се съгласявате, че цялата информация относно Вашето използване на бета-услугите, включително Вашият опит и мнения относно бета-услугите, е поверителна и не може да бъде разкривана на трета страна или използвана за други цели, освен за предоставяне на обратна връзка на Afterteam; (9) Бета-услугите се предоставят "както са", "както са налични" и "с всички грешки". В най-пълната степен, позволена от закона, Afterteam се отказва от всякакви гаранции, законови, изрични или подразбиращи се, по отношение на бета-услугите, включително, но не само, всякакви подразбиращи се гаранции за собственост, продаваемост, годност за определена цел и ненарушаване на права.

 1. ТАКСИ И ПЛАЩАНИЯ

Вие се съгласявате, че Вашият Метод за плащане може да бъде таксуван от някое от нашите свързани лица. Вашата транзакция ще бъде обработена от Aftergroup Ltd. (Afterteam.com)

(А) ОБЩИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСЛОВИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО ПОДНОВЯВАНЕ

Плащане в момента на поръчката; не подлежи на възстановяване.

Вие се съгласявате да заплатите всички дължими суми за Услугите в момента на поръчката им. Всички суми не подлежат на възстановяване, освен ако не е отбелязано друго в Политиката за възстановяване на суми.

Промени в цената.

Afterteam си запазва правото да променя цените и таксите си по всяко време, като тези промени се публикуват онлайн на този Сайт и влизат в сила незабавно, без да е необходимо да ви уведомяваме допълнително. Ако сте закупили или получили Услуги за период от месеци или години, промените в цените и таксите влизат в сила, когато въпросните Услуги подлежат на подновяване, както е описано по-долу.

Видове плащания.

Освен ако не е забранено във всяко споразумение за конкретен продукт, можете да платите за Услугите, като използвате някой от следните "Начини на плащане": (1) валидна кредитна карта; (2) електронно плащане от личната или фирмената ви разплащателна сметка, според случая (и както е определено по-долу); (3) MyPOS, (4) опция за международно плащане (както е определено по-долу) или (5) чрез кредитни баланси в магазина, ако е приложимо (и както е определено по-долу), всеки от които е "Начин на плащане". Функцията "Express Checkout" автоматично прави поръчка за съответната Услуга и таксува основния Метод за плащане, регистриран за Вашия Акаунт. Потвърждението на тази поръчка ще бъде изпратено на имейл адреса, който е вписан във вашия Акаунт. Вашият Метод за плащане във файла трябва да бъде валиден, ако имате активни Услуги в Профила си. Освен това се съгласявате, че мястото за обработка на Вашите плащания може да се промени по някаква причина, включително вида на избрания Метод за плащане, избраната валута или промени или актуализации, направени във Вашия Метод за плащане.

Издадени възстановявания.

Вие се съгласявате, че когато възстановяванията се извършват към Вашия метод за плащане, издаването на разписка за възстановяване от страна на Afterteam е само потвърждение, че Afterteam е изпратила възстановяването към метода за плащане, начислен по време на първоначалната продажба, и че Afterteam няма контрол върху това кога възстановяването ще бъде приложено към наличния баланс на Вашия метод за плащане. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че доставчикът на плащания и/или отделната издаваща банка, свързани с вашия Метод на плащане, определят и регулират сроковете за осчетоводяване на възстановяването и че тези срокове за осчетоводяване на възстановяването могат да варират от пет (5) работни дни до пълен цикъл на фактуриране или повече.

В случай, че по Вашия Метод за плащане се издава документ за възстановяване и доставчикът на плащания, обработващият плащанията или отделната издаваща банка, свързана с Вашия Метод за плащане, налагат каквито и да било ограничения върху възстановяването, включително, но не само, ограничения по отношение на времето на възстановяване или броя на разрешените възстановявания, тогава Afterteam, по свое собствено и абсолютно усмотрение, си запазва правото да издаде документ за възстановяване или (1) под формата на кредит в магазина; (2) чрез издаване на чек на Afterteam, който ще бъде изпратен на пощенския адрес, регистриран за вашия Акаунт; или (3) в някои юрисдикции, като банков превод, когато обработващият плащанията не може да възстанови сумата обратно към Метода на плащане. Afterteam също така има право да предложи кредит в магазина за клиенти, които искат възстановяване на суми, дори ако няма ограничения за възстановяване на суми, наложени от Метода на плащане.

Месечна дата на фактуриране.

Ако ви се начислява месечна такса, датата на месечното ви фактуриране ще се основава на датата на месеца, в който сте закупили Услугите.

Условия за автоматично подновяване.

Освен в случаите, когато това се изисква от приложимото законодателство, Afterteam не съхранява хартиени копия или електронни версии, формуляри за постоянни поръчки или постоянни инструкции и/или подписани съгласия, свързани с използването от Ваша страна на нашите услуги за автоматично подновяване, и поради това не можем да предоставим такъв документ при поискване. Можете да преглеждате или променяте настройките си за автоматично подновяване по всяко време, като влезете в профила си в Afterteam.

Ако по някаква причина Afterteam не е в състояние да таксува Вашия Метод за плащане с цялата дължима сума или ако Afterteam получи уведомление за обратно начисляване, сторниране, спор за плащане или бъде начислена неустойка за такса, която преди това е била начислена на Вашия Метод за плащане, Вие се съгласявате, че Afterteam може да приложи всички налични законни средства за защита, за да получи плащане, включително, но не само, незабавно анулиране, без предизвестие за Вас, на Услугите, регистрирани или подновени от Ваше име. Afterteam си запазва също така правото да Ви начислява разумни "административни" такси за (1) задачи, които Afterteam може да извърши извън нормалния обхват на своите Услуги, (2) допълнително време и/или разходи, които Afterteam може да направи при предоставянето на своите Услуги, и/или (3) неспазване на настоящото Споразумение от Ваша страна (както е определено от Afterteam по нейна собствена преценка). Типичните сценарии за административни такси или такси за обработка включват, но не се ограничават до: (1) въпроси, свързани с обслужването на клиенти, които изискват допълнително лично време или внимание; (2) спорове, които изискват счетоводни или правни услуги, независимо дали са извършени от персонала на Afterteam или от външни фирми, наети от Afterteam; (3) възстановяване на всички разходи и такси, включително разходите за Услугите, направени от Afterteam в резултат на обратни плащания или други спорове за плащания, заведени от Вас, Вашата банка или обработващ Метода на плащане. Тези административни такси или такси за обработка ще бъдат начислени към Метода на плащане, който сте регистрирали в Afterteam.

Afterteam може да предлага цени на ниво продукт в различни валути. Транзакцията ще бъде обработена в избраната валута, а цената, показана по време на процеса на плащане, ще бъде действителната сума, подадена за плащане. За някои Методи за плащане издателят на Вашия Метод за плащане може да Ви начисли такса за чуждестранна транзакция или друга такса, която може да бъде добавена към крайната сума, която се появява в банковото Ви извлечение, или да бъде публикувана като отделна сума. Моля, консултирайте се с издателя на вашия Метод на плащане за подробности. Освен това, независимо от избраната валута, Вие потвърждавате и се съгласявате, че може да Ви бъде начислен данък добавена стойност ("ДДС") или други локализирани такси и/или данъци, в зависимост от Вашата банка и/или страната, посочена в раздела за адреса за фактуриране.

(Б) ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Продуктите и Услугите, които могат да бъдат възстановени, са описани тук ("Политика за възстановяване на суми").

(В) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ПЛАЩАНЕ

Afterteam предлага различни алтернативни възможности за международни плащания чрез различни доставчици на международни плащания ("IPP"). В случай че изберете IPP, Вие заявявате, че вече сте се съгласили с всички приложими споразумения за обслужване на клиенти на IPP преди да завършите транзакцията си в Afterteam. Също така се съгласявате да позволите на IPP да дебитира цялата сума на покупката ви от избраната сметка или начин на плащане, наричани общо "Източници на финансиране". Освен това се съгласявате да разрешите на избрания IPP да дебитира, ако е приложимо, "такса за конвертиране на валутния курс", както и всякакви други такси или плащания, приложими към споразумението ви с IPP (наричани общо "такси на IPP"), от вашите източници на финансиране. Вие разбирате и се съгласявате, че Таксите на IPP могат да бъдат променяни по всяко време от IPP, без Afterteam да ви уведомява.

Ваша отговорност е да поддържате актуални и финансирани източниците си на финансиране. Вие се съгласявате, че (1) IPP или Afterteam си запазват правото да откажат транзакция по каквато и да е причина и (2) нито IPP, нито Afterteam носят отговорност пред Вас или която и да е трета страна по отношение на същата. Вие потвърждавате, че Afterteam няма да се опита да изпълни закупените от Вас Услуги, докато Afterteam не получи потвърждение за плащане от IPP чрез свързания с него процесор за обработка на плащания. Вие потвърждавате, че може да има разлика от няколко часа или дни между момента, в който направите поръчка, и момента, в който IPP потвърди плащането чрез асоциирания си обработващ плащанията. Ако Afterteam не получи потвърждение на плащането от IPP чрез свързания с него платежен процесор в рамките на тридесет (30) дни от момента на подаване на поръчката, поръчката ви може да бъде анулирана, при което ще трябва да започнете процеса на покупка отново. В случай че желаете да отмените плащането за висяща транзакция, можете да отмените поръчката чрез профила си в Afterteam. Плащанията, получени по предварително отменени поръчки, ще бъдат автоматично възстановени към първоначалния метод на плащане, когато това е възможно.

Ако в момента, в който Afterteam получи потвърждение за плащане от IPP (чрез свързания с него обработващ плащанията процесор), или (1) Услугите вече не са налични за закупуване; или (2) висяща поръчка е отменена в нашите системи; или (3) потвърждението за плащане не съответства на сумата в евро на висящата поръчка и в резултат на това вашата покупка е свръхфинансирана или недостатъчно финансирана, Afterteam може автоматично да издаде частично възстановяване (в случай на свръхфинансиране) или пълно възстановяване (в случай на недостатъчно финансиране) на вашия Източник на финансиране. Ако IPP (или свързаният с него обработващ плащанията) наложи ограничения за възстановяване на суми от какъвто и да е вид, Afterteam си запазва правото да издаде възстановявания на суми към кредитен баланс в магазина или като банков превод, когато обработващият плащанията не може да възстанови суми обратно към Метода на плащане. Ако получите пълно възстановяване, ще трябва да започнете процеса на покупка отново. Съгласявате се, че ППП си запазва правото да не възстановява таксите за ППП, свързани с възстановена трансакция. Съответно всички възстановявания, издадени от Afterteam, ще бъдат нетни от таксите на IPP, освен ако не е посочено друго.

(Г) КРЕДИТНИ САЛДА В МАГАЗИНИТЕ

В случай че в Сметката ви има кредитно салдо в магазина: (1) можете да приложите наличното кредитно салдо към всяка бъдеща покупка в Сметката си; и (2) упълномощавате Afterteam да приложи наличното кредитно салдо към всички неплатени административни такси, такси за възстановяване или други такси, свързани със Сметката ви. В случай че вашият Метод за плащане по подразбиране не успее да се справи с автоматичното фактуриране във връзка с обработката на подновяване на Услугата, Afterteam може да използва всяко налично кредитно салдо в магазина, ако има достатъчно средства за покриване на цялата транзакция. Независимо от размера на наличния в акаунта ви кредит в магазина, Afterteam не носи отговорност за загубата на продукти, произтичаща от невъзможността да се съберат средства от вашите Методи за плащане по подразбиране или от кредита в магазина. Кредитите в магазина ще бъдат приложени въз основа на валутата, избрана в количката за пазаруване по време на покупката (или подновяването). Ако имате повече от един кредит в магазина, кредитите ще бъдат обработени в зависимост от възрастта на кредита, като най-старият кредит в магазина ще бъде приложен първи. Ако за завършване на покупката или подновяването са необходими допълнителни средства, кредитите, държани в неизбрана валута, ще бъдат конвертирани, като се използва дневният обменен курс на Afterteam въз основа на възрастта на кредита (от най-стария към най-новия), докато (1) не бъдат отпуснати достатъчно средства за завършване на транзакцията или (2) не остане налично салдо в сметката ви. Вие разбирате и се съгласявате, че по време на конвертирането Afterteam може да наложи и допълнителна административна такса.

Можете да проверите наличния си кредитен баланс в магазина по всяко време чрез профила си на уебсайта на Afterteam. Вие потвърждавате, че кредитните салда в магазина не могат да се прехвърлят, могат да се използват само в Профила, в който са придобити, и може да изтече срокът им на валидност. Срокът на валидност на безплатните кредити в магазина изтича две години след издаването им. В случай че Afterteam прекрати вашия Акаунт, вие потвърждавате и се съгласявате, че всички останали налични кредитни салда в магазина ще бъдат загубени.

Вие също така потвърждавате, че наличните средства в кредитния ви баланс в магазина ще бъдат съхранявани от Afterteam и няма да начисляват или плащат лихви за ваша сметка. Съгласявате се, че Afterteam има право да получи и задържи тези суми, за да покрие разходите, свързани с поддръжката на функцията за кредитен баланс в магазина.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ НА ПРАВА

Afterteam си запазва изрично правото да отказва, отменя, прекратява, спира, блокира или променя достъпа до (или контрола върху) всеки акаунт или услуги по каквато и да е причина (както е определено от Afterteam по нейна собствена преценка), включително, но не само, следното: (1) да коригира грешки, допуснати от Afterteam при предлагането или предоставянето на Услуги (включително регистрация на име на домейн), (2) да защити целостта и стабилността на и да коригира грешки, допуснати от регистър или регистратор на имена на домейни, (3) да подпомогне нашите усилия за откриване и предотвратяване на измами и злоупотреби, (4) да изпълни съдебни разпореждания срещу вас и/или приложими местни, щатски, национални и международни закони, правила и разпоредби, (5) да изпълни искания на правоприлагащите органи, включително искания за призовки, (6) да изпълни процедура за разрешаване на спорове, (7) за защита на всякакви правни действия или заплахи за правни действия, без да се взема предвид дали тези правни действия или заплахи за правни действия в крайна сметка са определени като основателни или неоснователни, (8) за избягване на гражданска или наказателна отговорност от страна на Afterteam, нейните служители, директори, работници и агенти, както и на свързаните лица на Afterteam, включително, но не само, случаи, в които сте съдили или заплашвали да съдите Afterteam, или (9) за да отговорите на прекомерно количество жалби, свързани по някакъв начин с Вашия Акаунт или със съдържанието на Вашия уебсайт, които биха могли да доведат до увреждане на бизнеса, операциите, репутацията или акционерите на Afterteam.

Afterteam си запазва изрично правото да преглежда всеки Акаунт за прекомерно използване на пространството и да прекратява или да прилага допълнителни такси за тези Акаунти, които надвишават разрешените нива.

Afterteam си запазва изрично правото да прекрати, без да ви уведомява, всички Услуги, когато по преценка на Afterteam вие тормозите или заплашвате Afterteam и/или някой от служителите на Afterteam.

Съдържание на Afterteam.

С изключение на Потребителското съдържание, съдържанието на този Сайт и Услугите , включително, но не само, текстът, софтуерът, скриптовете, изходният код, API, графиките, снимките, звуците, музиката, видеоклиповете и интерактивните функции, както и търговските марки, марките за услуги и логата, съдържащи се в тях ("Съдържание на Afterteam"), са собственост на Afterteam или са му лицензирани за вечни времена и са обект на авторско право, търговска марка и/или патентна защита в България и други държави, както и на други права на интелектуална собственост съгласно българското и чуждестранното законодателство. Съдържанието на Afterteam ви се предоставя "такова, каквото е", "както е налично" и "с всички недостатъци" само за ваша информация и лична, нетърговска употреба и не може да бъде изтегляно, копирано, възпроизвеждано, разпространявано, предавано, излъчвано, показвано, продавано, лицензирано или използвано по друг начин за каквито и да било цели без изричното предварително писмено съгласие на Afterteam. С настоящото споразумение не се предоставя никакво право или лиценз по силата на авторско право, търговска марка, патент или друго право на собственост или лиценз. Afterteam си запазва всички права, които не са изрично предоставени във и върху Съдържанието на Afterteam, този Сайт и Услугите, и това Споразумение не прехвърля собствеността върху нито едно от тези права.

15.NO SPAM

Не толерираме изпращането на спам. Наблюдаваме целия трафик към и от нашите уеб сървъри за признаци на разпространение на спам и поддържаме център за оплаквания за злоупотреба със спам, в който се регистрират твърдения за злоупотреба със спам. Клиентите, за които има съмнения, че използват нашите продукти и услуги с цел изпращане на спам, се разследват изцяло. Ако установим, че има проблем със спама, ще предприемем съответните действия за разрешаване на ситуацията.

Определяме спама като изпращане на нежелана търговска електронна поща (UCE), нежелана масова електронна поща (UBE) или нежелани факсимилета (Fax), което представлява електронна поща или факсимиле, изпратени на получателите като реклама или по друг начин, без предварително да е получено потвърдено съгласие за получаване на тези съобщения. Това може да включва, но не се ограничава до следното:

(1) Съобщения по имейл

(2) Системни съобщения на Windows

(3) Изскачащи съобщения (известни още като "рекламен" или "шпионски" софтуер)

(4) незабавни съобщения (чрез Facebook Messenger, Viber, WeChat или други програми за незабавни съобщения)

(5) Онлайн реклами в чат стаи

(6) Факсимилни искания

(7) Текстови/SMS съобщения

Няма да позволим нашите сървъри и услуги да бъдат използвани за целите, описани по-горе. За да използвате нашите продукти и услуги, трябва не само да спазвате всички приложими закони и разпоредби, но и да се съобразявате с тази политика за забрана на спама. Търговска реклама и/или масови имейли или факсове могат да се изпращат само на получатели, които са се "съгласили" да получават съобщения. Те трябва да включват легитимен адрес за връщане и адрес за отговор, физически адрес на подателя и метод за отказване в долния колонтитул на електронното съобщение или факса. При поискване от наша страна може да се изиска убедително доказателство за съгласие за имейл адрес или факс номер.

Ако установим, че въпросният акаунт, продукти или услуги се използват във връзка със спам, можем да пренасочим, спрем или отменим акаунта или други приложими продукти или услуги. В такъв случай, по наш избор, можем да изискаме от вас да ни отговорите по имейл, като заявите, че ще преустановите изпращането на спам и/или че спамът ще бъде изпратен от ваше име, и да изискаме да бъде платена невъзстановима такса за повторно активиране, преди сайтът, имейл кутиите и/или услугите да бъдат активирани отново.

Насърчаваме всички клиенти и получатели на имейли, генерирани от нашите продукти и услуги, да съобщават за предполагаем спам.

 1. ПРЕТЕНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА МАРКА И/ИЛИ АВТОРСКО ПРАВО

Afterteam подкрепя защитата на интелектуалната собственост. Ако желаете да подадете (1) иск за търговска марка за нарушаване на марка, за която притежавате валидна, регистрирана търговска марка или марка за услуги, или (2) иск за авторско право за материал, за който притежавате добросъвестно авторско право, моля, вижте Политиката на Afterteam за нарушаване на авторски права, посочена по-горе и достъпна тук.

 1. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Този Сайт и Услугите, които се намират на този Сайт, могат да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни, които не са собственост или не се контролират от Afterteam. Afterteam не поема отговорност за съдържанието, условията, политиките за поверителност или практиките на уебсайтовете на трети страни. Освен това Afterteam не цензурира и не редактира съдържанието на уебсайтовете на трети страни. С използването на този Сайт или Услугите, които се намират на този Сайт, вие изрично освобождавате Afterteam от всякаква отговорност, произтичаща от използването от ваша страна на уебсайт на трета страна. Съответно Afterteam ви насърчава да внимавате, когато напускате този Сайт или Услугите, намиращи се на този Сайт, и да преглеждате условията, политиките за поверителност и другите ръководни документи на всеки друг уебсайт, който може да посетите.

 1. ОТКАЗ ОТ ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

ВИЕ ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ И УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ НАМИРАТ НА ТОЗИ САЙТ, Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК И ЧЕ ТОЗИ САЙТ И УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ НАМИРАТ НА ТОЗИ САЙТ, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА", "ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА НАЛИЧНИ" И "С ВСИЧКИ ГРЕШКИ". AFTERTEAM, НЕЙНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ И ВСИЧКИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ЗАКОНОВИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА. AFTERTEAM, НЕЙНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ И АГЕНТИ НЕ ПРАВЯТ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО (1) ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ, (2) ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСИЧКИ САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ (ЧРЕЗ ХИПЕРВРЪЗКИ, РЕКЛАМНИ БАНЕРИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) С ТОЗИ САЙТ, И/ИЛИ (3) УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ НАМИРАТ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ НА ВСИЧКИ САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ (ЧРЕЗ ХИПЕРВРЪЗКИ, РЕКЛАМНИ БАНЕРИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) С ТОЗИ САЙТ, И AFTERTEAM НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЯХ.

ОСВЕН ТОВА ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НИКАКВА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ AFTERTEAM, НЕЙНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ ИЛИ АГЕНТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕЙНИЯ КОЛ ЦЕНТЪР ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ), КАКТО И ОТ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, (1) НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРАВЕН ИЛИ ФИНАНСОВ СЪВЕТ ИЛИ (2) НЕ СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ НАМИРАТ НА ТОЗИ САЙТ, И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА РАЗЧИТАТ НА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ.

ГОРНИЯТ ОТКАЗ ОТ ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ СЕ ПРИЛАГА В ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, И ОСТАВА В СИЛА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО ИЛИ ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ НАМИРАТ НА ТОЗИ САЙТ.

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ AFTERTEAM, НЕЙНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ И ВСИЧКИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ДРУГО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКИВА, КОИТО МОГАТ ДА ПРОИЗТЕКАТ ОТ (1) ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ, (2) ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ (ЧРЕЗ ХИПЕРВРЪЗКИ, БАНЕРНА РЕКЛАМА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) КЪМ ТОЗИ САЙТ, (3) УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ НАМИРАТ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ НА ВСИЧКИ САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ (ЧРЕЗ ХИПЕРВРЪЗКИ, БАНЕРНА РЕКЛАМА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) С ТОЗИ САЙТ, (4) ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, (5) ПОВЕДЕНИЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, (6) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СЪРВЪРИ И/ИЛИ НА ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ, СЪХРАНЯВАНИ В ТЯХ, (7) ВСЯКО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ КЪМ ИЛИ ОТ ТОЗИ САЙТ ИЛИ САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ (ЧРЕЗ ХИПЕРВРЪЗКИ, РЕКЛАМНИ БАНЕРИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) С ТОЗИ САЙТ, (8) ВСЯКАКВИ ВИРУСИ, ЧЕРВЕИ, БЪГОВЕ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ОТ ТОЗИ САЙТ ИЛИ САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ (ЧРЕЗ ХИПЕРВРЪЗКИ, РЕКЛАМНИ БАНЕРИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) С ТОЗИ САЙТ, (9) ВСЯКАКВО ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО Е КЛЕВЕТНИЧЕСКО, ТОРМОЗЕЩО, ОБИДНО, ВРЕДНО ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ИЛИ ДРУГА ЗАЩИТЕНА КЛАСА, ПОРНОГРАФСКО, "X-RATED", НЕПРИЛИЧНО ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН НЕПРИЕМЛИВО, И/ИЛИ (10) ВСЯКА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ УСЛУГИТЕ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТОЗИ САЙТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ИЛИ СПРАВЕДЛИВА ТЕОРИЯ, И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ AFTERTEAM Е УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

ОСВЕН ТОВА ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА АГРЕГИРАНА ОТГОВОРНОСТ НА AFTERTEAM НЯМА ДА НАДВИШАВА 1 500,00 ЕВРО.

ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА СЕ ПРИЛАГА В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, И ОСТАВА В СИЛА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО ИЛИ ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ НАМИРАТ НА ТОЗИ САЙТ.

 1. НЕЗАВИСИМОСТ

Вие се съгласявате да защитавате, защитавате, обезщетявате и предпазвате Afterteam и нейните служители, директори, работници, агенти и трети страни доставчици на услуги от и срещу всички искове, искания, разходи, разноски, загуби, отговорности и щети от всякакъв вид и естество (включително, без ограничение, разумни адвокатски хонорари), наложени или понесени от Afterteam, пряко или косвено произтичащи от (1) Вашето използване и достъп до този Сайт или Услугите, намиращи се на този Сайт; (2) нарушаване от Ваша страна на която и да е разпоредба на настоящото Споразумение или на политиките или споразуменията, които са включени в него; и/или (3) нарушаване от Ваша страна на което и да е право на трета страна, включително, без ограничение, на право на интелектуална собственост или друго право на собственост. Задълженията за обезщетяване по този раздел остават в сила след всяко прекратяване или изтичане на срока на действие на настоящото Споразумение или използването от Ваша страна на този Сайт или Услугите, намиращи се на този Сайт.

 1. СПАЗВАНЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАКОНИ

Afterteam не прави никакви изявления или гаранции, че съдържанието, налично на този Сайт или Услугите, намиращи се на този Сайт, са подходящи във всяка държава или юрисдикция, и достъпът до този Сайт или Услугите, намиращи се на този Сайт, от държави или юрисдикции, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Потребителите, които решат да получат достъп до този Сайт или Услугите, намиращи се на този Сайт, са отговорни за спазването на всички местни закони, правила и разпоредби.

 1. СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ

(А) Спорове. Условията на този раздел се прилагат за всички спорове между вас и Afterteam. За целите на този раздел "Спор" означава всеки спор, претенция или действие между Вас и Afterteam, произтичащи от или свързани с Услугите или Продуктите на Afterteam, уебсайтовете на Afterteam, настоящите Условия или всяка друга транзакция, включваща Вас и Afterteam, независимо дали става въпрос за договор, гаранция, погрешно представяне, измама, деликт, умишлен деликт, закон, регламент, наредба или всяка друга правна или справедлива основа, и се тълкува така, че да му се даде най-широкото значение, допустимо от закона. ВИЕ И AFTERTEAM СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ "СПОР", КАКТО Е ДЕФИНИРАН В ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ВКЛЮЧВА НИКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ ОСНОВАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТ ВАША СТРАНА ИЛИ ОТ СТРАНА НА AFTERTEAM ЗА (1) НЕЗАКОННО ПРИСВОЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ТАЙНА, (2) НАРУШАВАНЕ НА ПАТЕНТ, (3) НАРУШАВАНЕ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА С АВТОРСКИ ПРАВА И (4) НАРУШАВАНЕ ИЛИ РАЗМИВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА. Освен това, независимо от всичко останало в настоящите Условия, вие се съгласявате, че съдът, а не арбитърът, може да реши дали даден иск попада в едно от тези четири изключения.

(Б) Обвързващ арбитраж. Вие и Afterteam се съгласявате също така: (1) да разрешавате всички спорове между страните съгласно разпоредбите на настоящите Условия пред Арбитражен съд към Българската стопанска камара; (2) настоящите Условия отразяват сделка в междудържавната търговия; и (3) настоящият раздел остава в сила и след прекратяването на настоящите Условия. АРБИТРАЖ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО СИ НА СЪДИЯ ИЛИ ЖУРИ В СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО И ОСНОВАНИЯТА ВИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ СА ОГРАНИЧЕНИ. Арбитърът може да ви присъди същите обезщетения като съд, който заседава в рамките на съответната юрисдикция, ограничени от ограничението на отговорността, посочено в раздел 15 от настоящото Споразумение, и може да присъди декларативни или съдебни мерки само в полза на отделната страна, която търси обезщетение, и само до степента, необходима за осигуряване на обезщетение, гарантирано от индивидуалния иск на тази страна. Освен това в някои случаи разходите за арбитраж могат да надхвърлят разходите за съдебен процес, а правото на разкриване може да бъде по-ограничено в арбитража, отколкото в съда. Решението на арбитъра е окончателно и подлежи на изпълнение от всеки съд с юрисдикция над страните.

(C) Уведомление за спор. В случай на спор вие или Afterteam трябва първо да изпратите на другата страна уведомление за спора, което да включва писмено изявление, в което се посочват името, адресът и информацията за контакт на страната, която го подава, фактите, които пораждат спора, и исканото обезщетение ("Уведомление за спор"). Уведомлението за спора до Afterteam трябва да бъде адресирано до: Afterteam, ulitsa Sveti Kipriyan, floor 1, Sofia 1799, Bulgaria, Attn: Юридически отдел ("Адрес за уведомяване на Afterteam"). Уведомлението за спор до вас ще бъде изпратено с препоръчана поща на последния адрес, който имаме в досието или по друг начин в нашите регистри за вас. Ако Afterteam и Вие не постигнете споразумение за разрешаване на Спора в рамките на шестдесет (60) дни след получаване на Уведомлението за спор, Вие или Afterteam можете да започнете арбитражна процедура съгласно настоящия раздел. След подаването и получаването на Уведомлението за спор, всеки от нас се съгласява да действа добросъвестно, за да се опита да разреши Спора, преди да започне арбитраж.

 1. 23. НАСЛЕДНИЦИ И ПРАВОПРИЕМНИЦИ

Настоящото споразумение е обвързващо и е в полза на страните по него и на техните съответни наследници, правоприемници и праводатели.

 1. 24. БЕЗ БЕНЕФИЦИЕНТИ - ТРЕТИ СТРАНИ

Нищо в настоящото споразумение не се счита за предоставяне на права или ползи на трети страни.

 1. 25. НАИМЕНОВАНИЯ И ЗАГЛАВИЯ; НЕЗАВИСИМИ СПОРАЗУМЕНИЯ; РАЗДЕЛНОСТ

Заглавията и рубриките на настоящото споразумение са само за удобство и улеснение на препратките и не могат да се използват по никакъв начин за тълкуване или интерпретиране на споразумението на страните, както е посочено в него. Всеки договор и споразумение в настоящото споразумение се тълкува за всички цели като отделен и независим договор или споразумение. Ако съд с компетентна юрисдикция приеме, че някоя разпоредба (или част от разпоредба) от настоящото споразумение е незаконна, недействителна или по друг начин неприложима, останалите разпоредби (или части от разпоредби) от настоящото споразумение няма да бъдат засегнати от това и ще бъдат признати за валидни и приложими в максималната степен, позволена от закона.

 1. 26. КОНТРОЛ НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК

Настоящото Споразумение, заедно с всички политики и приложимите продуктови споразумения, посочени по-горе и включени в него чрез препратка (наричани общо "Споразумението"), е изготвено на английски език. Доколкото ви е предоставен превод, той се предоставя само за удобство и в случай на противоречие между английската и преведената версия, когато това е разрешено от закона, английската версия ще има контрол и предимство. В случаите, когато преведената версия трябва да ви бъде предоставена и да се счита за задължителна по закон, (1) двете езикови версии имат еднаква валидност, (2) всяка страна потвърждава, че е прегледала двете езикови версии и че те са по същество еднакви във всички съществени аспекти, и (3) в случай на каквото и да е несъответствие между тези две версии, преведената версия може да има предимство, при условие че намеренията на страните са били изцяло взети предвид.

 1. 27. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Ако имате някакви въпроси относно това Споразумение, моля, свържете се с нас по имейл или по обикновена поща на следния адрес:

Правен отдел на Afterteam

Ulitsa Sveti Kipriyan, bl. 251А, вход 1

София 1799, България

legal@wordpress-637188-2074243.cloudwaysapps.com

 1. 28. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ САМО ЗА ГЕРМАНСКИ КЛИЕНТИ

(А) ИЗБОР НА ПРАВО ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Всички договорни споразумения между Afterteam и нейния търговски партньор ("предприемач" по смисъла на раздел 14 от Германския граждански кодекс) се уреждат и тълкуват изключително в съответствие със законите на Република България, с изключение на стълкновителните разпоредби и Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки.

(Б) ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО

_____________НАЧАЛО НА ПРАВНОТО ИЗВЕСТИЕ ЗА ПРАВОТО НА ОТТЕГЛЯНЕ_____________

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (СЪГЛАСНО §13 BGB) ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ТОЗИ ДОГОВОР В СРОК ОТ ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ДНИ, БЕЗ ДА ПОСОЧВАТ ПРИЧИНА. СРОКЪТ ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА Е ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ДНИ ОТ ДАТАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ЗА ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВОТО СИ НА ОТКАЗ, ТРЯБВА ДА ИНФОРМИРАТЕ

AFTERTEAM

УЛ. "СВЕТИ КИПРИЯН", БЛОК 251А, ЕТАЖ 1

SOFIA 1799, БЪЛГАРИЯ

EMAIL: HQ@AFTERTEAM.COM

ТЕЛЕФОН: 00359883462965

ЧРЕЗ ЯСНО ИЗЯВЛЕНИЕ (НАПР. ПИСМО, ИЗПРАТЕНО ПО ПОЩАТА, ФАКС ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА) ЗА РЕШЕНИЕТО ВИ ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ ТОЗИ ДОГОВОР. МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЕЦ, КОЙТО ОБАЧЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН.

ЗА ДА СПАЗИТЕ СРОКА ЗА ОТКАЗ, Е ДОСТАТЪЧНО ДА ИЗПРАТИТЕ УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА ЗА ОТКАЗ.

(В) ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТМЯНАТА

АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ ТОЗИ ДОГОВОР, НИЕ ЩЕ ВИ ВЪЗСТАНОВИМ ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ, КОИТО СМЕ ПОЛУЧИЛИ ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВКА (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗБОРА НА МЕТОД ЗА ДОСТАВКА, РАЗЛИЧЕН ОТ НАЙ-ИЗГОДНАТА СТАНДАРТНА ДОСТАВКА), В РАМКИТЕ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ДНИ ОТ ДАТАТА, НА КОЯТО УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ВАШЕТО ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ТОЗИ ДОГОВОР Е ДОСТИГНАЛО ДО НАС. ЗА ТОВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ СЪЩАТА ФОРМА НА ПЛАЩАНЕ, КОЯТО СТЕ ИЗПОЛЗВАЛИ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ТРАНЗАКЦИЯ, ОСВЕН АКО НЕ Е ИЗРИЧНО ДОГОВОРЕНО ДРУГО С ВАС. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА ВИ БЪДАТ НАЧИСЛЯВАНИ ТАКСИ ЗА ТОВА ПОГАСЯВАНЕ.

(D) УСЛУГИ

АКО СТЕ ПОИСКАЛИ ДА ЗАПОЧНЕМ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИТЕ СИ ПРЕДИ КРАЯ НА СРОКА ЗА ОТКАЗ, СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА НАЧИСЛИМ РАЗУМНА СУМА, РАВНА НА ДЕЛА НА УСЛУГИТЕ, КОИТО ВЕЧЕ СА ВИ ПРЕДОСТАВЕНИ КЪМ МОМЕНТА НА ОТКАЗА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ ДОГОВОР, В СРАВНЕНИЕ С ОБЩИЯ ОБЕМ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА.

(Д) ОБРАЗЕЦ-ШАБЛОН ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО ВИ НА ОТТЕГЛЯНЕ:

(АКО ИСКАТЕ ДА ОТМЕНИТЕ ДОГОВОРА, МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ ТОЗИ ФОРМУЛЯР И ГО ИЗПРАТЕТЕ ОБРАТНО.)

 • КЪМ AFTERTEAM, resolution@wordpress-637188-2074243.cloudwaysapps.com
 • С НАСТОЯЩОТО АЗ/НИЕ (*) ОТМЕНЯМ/ОТМЕНЯМЕ ДОГОВОРА, СКЛЮЧЕН ОТ МЕН/НАС (*) ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СЛЕДНАТА УСЛУГА (*)
 • ПОРЪЧАНО НА (*) / ПОЛУЧЕНО НА (*)
 • ИМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (ПОТРЕБИТЕЛИТЕ)
 • АДРЕС НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (ПОТРЕБИТЕЛИТЕ)
 • ПОДПИС НА ПОТРЕБИТЕЛЯ(ИТЕ) (САМО КОГАТО УВЕДОМЛЕНИЕТО Е НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ)
 • ДАТА

(*) ЗАЧЕРКНЕТЕ, АКО НЕ Е ПРИЛОЖИМО

_____________КРАЙ НА ПРАВНОТО ИЗВЕСТИЕ ЗА ПРАВОТО НА ОТТЕГЛЯНЕҺТТР://_____________

(Е) ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИ

Поддръжката на клиенти за услугите и продуктите на Afterteam, предоставяни съгласно настоящото споразумение, се осигурява от Afterteam Ltd., с която можете да се свържете на следния адрес:

Afterteam Ltd.

Ulitsa Sveti Kipriyan, блок 251А, етаж 1

Телефон: +359876528287

Електронна поща: support@wordpress-637188-2074243.cloudwaysapps.com

Ревизирана: 9 януари 2019 г.