Политика при нарушение на търговска марка / авторско право

Искове при установено нарушение на авторско или право или търговска марка

1. За да уведомите Afterteam, че е налице нарушение на авторски права или търговска марка, моля, следвайте конкретните указания в (А) за подаване на иск за търговска марка или (Б) подаване на жалба за авторски права.
2. Ако отговаряте на жалба за нарушение, трябва да следвате нашата политика за насрещни уведомления в (В).

A. Искове за търговски марки

1. Ако вие („страната, подала жалба“) искате да подадете иск за търговска марка за нарушение на марка, на която притежавате валидна, регистрирана търговска марка или марка за услуги (регистрирани в Патентно ведомство или за чуждестранни марки, регистрирани в съответната организация за интелектуална собственост),  Afterteam  изисква жалбоподателят да обоснове такова искане, като изпрати имейл от  електронна поща на адрес  trademarkclaims@afterteam.com.  Изразът „Заявка за нарушена търговска марка“ трябва да се съдържа в заглавието на имейла.
За да бъде считано за ефективно, известието за заявено нарушение на търговската марка трябва да включва следната информация:

 • Търговската марка, марката за услуги, търговското наименование, името или други указания за произход (“марка”), за които се твърди, че са нарушени, включително регистрационен номер;
 • Юрисдикцията или географската област, за която се прилага марката;
 • Името, адреса на пощенската служба и телефонния номер на собственика на посочената по-горе марка;
 • Стоките и / или услугите, обхванати или предлагани под посочената по-горе марка;
 • Датата на първата употреба на посочената по-горе марка;
 • Датата на първото използване на марката, посочена по-горе, в междудържавната търговия;
 • Описание на начина, по който жалбоподателят вярва, че неговият знак е нарушен;
 • Достатъчни доказателства, че собственикът на уебсайта, за който се твърди, че е в нарушение,  е клиент на Afterteam;
 • Подписана декларация за истинност, в която се посочват:
  1) Съдържанието на уебсайта [идентифицира уебсайт], който нарушава правата на друга страна;
  2) Името на въпросната страна;
  3) Нарушената марка / идентификационен знак
  4) Използването на съдържанието на уебсайта, за което се твърди, че е в нарушение.

2. След получаване на съответната информация, посочена в раздел 1, за искове за търговски марки, Afterteam ще започне разследване и  ще изпраща писмено уведомления на страната жалбоподател / до предполагаемия нарушител.  Докато Afterteam проучва претенцията, Afterteam, по свое усмотрение и без никакво правно задължение за предварително предупреждение, може временно да премахне материала, за който се твърди, че е в нарушение, или временно да премахне или да откаже достъп до материал, за който се твърди, че е в нарушение.

Б. Искания за авторски права

1. Ако страната жалбоподател желае да представи искане за сваляне на материали, които са обект на авторски права, Afterteam трябва да бъде увудомен  чрез имейл на адрес:   copyrightclaims@afterteam.com. Заглавието на имейлът следва да съдържа израза „Искане за авторски права“.

За да бъде считан за ефективен, трябва да бъде предоставено уведомление за заявено нарушение на авторските права на Afterteam и трябва да включва следната информация:

1) Електронен подпис на собственика на авторските права или на лице, упълномощено да действа от името на собственика, за правата, за които се твърди, че са нарушени;

2) Идентифициране на защитеното с авторски права произведение/произведения;

3) Идентифициране на материала, за който се твърди, че е в нарушение или и който трябва да бъде премахнат и информация, която е достатъчна, за да позволи на Afterteam да намери материала;

4) Информация, която е достатъчна, за да позволи на Afterteam да се свърже със страната, подала жалбата, като адрес, телефонен номер и електронен адрес, на който може да се осъществи връзка с жалбоподателя.

5) Декларация от страната жалбоподател, че използването на материала, не е разрешено от собственика на авторските права, неговия представител или от закона.

6) Декларация, че информацията в уведомлението е точна и при нарушение, жалбоподателят е обект на наказание за лъжесвидетелство; че страната жалбоподател е собственикът или е упълномощен да действа от името на собственика по повод правото, което се твърди, че е нарушено.

2. За искове за авторски права, след получаване на съответното уведомление по см. на предходната точка, Afterteam  ще започне проверка и ще изпрати писмено уведомление на страната жалбоподател, както и на предполагаемия нарушител. Докато  Afterteam  извършва проверка по получения сигнал, може по свое усмотрение и без никакво правно задължение за предварително предупреждение, да уведоми предполагаемия нарушител, че временно ще премахне или откаже достъп до материалите, за които се твърди, че са в нарушение на авторски/сродни права.

3. Ако Afterteam стигне до заключението, че подадената жалба съдържа основателно искане за нарушени авторски/сродни права, с което могат да бъдат уведомени, или вече са сезирани компетентните власти, има правото да спре временно достъпа до материала/информацията, за който/която се твърди, че е в нарушение.

Ако Afterteam/ компетентните власти стигнат до заключението, че жалбата не е основателна, Afterteam ще възстанови достъпа до материал, за който се твърди, че е в нарушение.

В. Правила за насрещно уведомяване

1. Ако сте получили известие за нарушаване на авторски права или търговска марка, която желаете да оспорите въз основа на  добросъвестност, или в случаите, в които материалът е премахнат, или деактивиран в резултат на грешка, или при погрешно идентифициране на материала, който трябва да бъде премахнат или деактивиран, можете да предоставите насрещно уведомление чрез изпращане на имейл до   copyrightclaims@afterteam.com   или   trademarkclaims@afterteam.com , като включите следното:
1) Идентифициране на материала, който е бил премахнат или до който е бил деактивиран достъпа, и местоположението, на което материалът се е появил преди да бъде премахнат, или достъпът до него е бил деактивиран;
2) Име, адрес и телефонен номер на предполагаемия нарушител и декларация, че нарушителят се съгласява с юрисдикцията на Република България или ако адресът на предполагаемия нарушител е извън България, за всеки съдебен район, в който предполагаемият нарушител ще приеме връчването на уведомление от страна на жалбоподателя или от представител на такава страна.
3) Декларация и писмени доказателства за притежанието на авторските /сродни/ права върху материала или за добросъвестността при неговото придобиване, владение и ползване като свой или за собствени нужди. Тази декларация и съпътстващите я доказателства следва да притежават валидна доказателствена тежест пред компетентните власти.

2. След получаване на насрещното уведомление, по реда и във формата описани в предходната точка, Afterteam незабавно предоставя на страната жалбоподател копие от насрещното уведомление и уведомява тази страна, че ще възстанови отстранения материал или достъпа до него. Afterteam ще възстанови отстранения материал и/или достъпа до него в рамките на не повече от четиринадесет (14) работни дни след получаване на насрещното уведомление, освен ако Afterteam не получи уведомление от страната-жалбоподател, че с такова оплакване е сезиран компетентен държавен орган или съд за предполагаемото нарушение, което е обвързано с дейността на Afterteam. До произнасянето на компетентния държавен орган или съд Afterteam действа при условията на обвързана компетентност.

Г. Повтарящи се нарушители

Afterteam предвижда възможност за прекратяване на представянето на услуги на клиент, за който има многократни основателни сигнали за нарушения на авторски и сродните им права, търговски марки или други права на интелектуална собственост.

 

Дата на обновяване: 12/02/2019