Съдържание

Общи условия за ползване

Последно обновени на: 9 януари, 2019 г.

Моля, прочетете внимателно тези общи условия за ползване, тъй като съдържат важна информация за Вашите права и защита.

1.Обобщение

Настоящото споразумение при общи условия за ползване („Споразумение“) е сключено от и между „Афтъргруп“ ООД (регистрирано и вписано в Търговски регистър с ЕИК/БУЛСТАТ: 203675688 при Агенцията по вписванията на Република България), еднолично дружество с ограничена отговорност („Afterteam“) и от Вас,  влиза в сила сила от датата на използване на този Сайт (“Сайт”) или датата на електронно приемане. Настоящото споразумение определя общите условия за използването на Сайта, продуктите и услугите, закупени или достъпни чрез този Сайт (индивидуално и колективно – „Услугите“). Споразумения за услуги и допълнителни политики се прилагат за някои услуги и представляват допълнение към настоящото споразумение (без да го заместват). В случай на противоречие между разпоредбите на Споразумението за услуги и разпоредбите на настоящото споразумение, разпоредбите на приложимото Споразумение за услуги ще вземат превез.

Термините „Ние”, „Нас” или „Нашите” се отнасят до Afterteam. Термините „Вие“, „Вашият“, „Потребител“ или „Клиент“ се отнасят до всяко физическо или юридическо лице, което приема това Споразумение, има достъп до Вашата сметка или използва Услугите. Нищо в настоящото споразумение не се счита за дейстВие по предоставяне на права или ползи на трети страни.

2.Промяна на споразумението, сайта или услугите

Afterteam може по свое усмотрение да промени или модифицира настоящото Споразумение, както и всички политики или споразумения, които са включени тук, по всяко време. Въведените промени или изменения влизат в сила веднага след публикуването им на този Сайт. Използването от Ваша страна на този Сайт или Услугите след извършване на такива промени се счита за приемане на настоящото споразумение като последно преразгледано. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с настоящото Споразумение като последно преразгледано, не използвайте (или продължете да използвате) този Сайт или Услугите. Afterteam ще следва политика  да ви уведомява за промени по настоящото споразумение по имейл. Ето защо е много важно да поддържате актуална текущата си информация в клиентския си профил („Профил“). Afterteam не поема отговорност и не носи отговорност за невъзможността да получите уведомление по имейл, ако такава грешка е резултат от неточен имейл адрес. В допълнение, Afterteam може да прекрати използването от Ваша страна на Услуги за всяко нарушение или при неспазване от Ваша страна на някое от условията на това Споразумение. AFTERTEAM ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ПРОМЕНЯ, ЗАМЕНЯ ИЛИ ПРЕУСТАНОВЯВА ВСЯКА ОТ УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ – ЦЕНИ И ТАКСИ, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

3.Приемливост; Авторство

Този Сайт и Услугите са достъпни само за физически лица („Потребители“), които могат да образуват правно обвързващи договори съгласно приложимото законодателство. Използвайки този Сайт или Услугите, Вие заявявате и гарантирате, че сте

 1. Навършили осемнадесет (18) години
 2. Можете да сключвате правно обвързващи договори съгласно приложимото право
 3. Не е забранено да заплащате/получавате услуги, съгласно законите на Република България или друга приложима юрисдикция.

Ако сключвате това Споразумение от името на юридическо лице, Вие заявявате и гарантирате, че имате законовите правомощия да обвържете такава корпоративна структура с условията, съдържащи се в това Споразумение, в който случай термините “Вие”, “Вашият” “,” Потребител” или „Клиент “се отнася до такава корпоративна единица. Ако след приемане на настоящото Споразумение се установи, че нямате юридически правомощия да представлявате юридическото лице, ще бъдете лично отговорни за задълженията, съдържащи се в това Споразумение, включително, но не само, задължения за плащане. Afterteam не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от разчитането и приемането на Afterteam на каквито и да е инструкции, известия, документи или съобщение, за които Afterteam има основания да смята, че са валидни и произхождащи от упълномощен представител на Вашата корпоративна организация. Ако има основателно съмнение относно автентичността на тези инструкции, известия, документи или съобщения, Afterteam си запазва правото (но не поема никакви задължения) да изисква допълнителна идентификация от Вас. В допълнение, Вие се съгласявате да спазвате условията на това Споразумение за сделки, сключени от Вас, както и за всеки, който действа като Ваш агент, или използва Вашия профил или Услугите, независимо дали е оторизиран от Вас.

4.Вашият профил

За да получите достъп до някои от функциите на този Сайт или да използвате някои от Услугите, ще трябва да създадете Профил, или служебно ще бъде създаден такъв за Вас. Вие заявявате и гарантирате на Afterteam, че цялата информация, която изпращате, когато създавате профила си, е точна, актуална и пълна и че ще поддържате точна, актуална и пълна информация за профила си. Ако Afterteam има основание да смята, че информацията в профила Ви е невярна, неточна, остаряла или непълна, Afterteam си запазва правото по свое усмотрение да прекрати или прекрати профила Ви. Вие сте единствено отговорни за дейността, която се случва в профила Ви, независимо дали сте оторизирана от вас или не, и трябва да пазите информацията за профила си защитена, включително без ограничение на вашия клиентски номер / потребителско име, парола и начин(и) за плащане. От съображения за сигурност Afterteam препоръчва да променяте паролата си поне веднъж на всеки шест (6) месеца за всеки профил. Трябва незабавно да уведомите Afterteam за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на профила Ви. Afterteam няма да носи отговорност за загуби, които понясате вследстВие на неоторизирано използване на профила Ви. Вие обаче може да носите отговорност за всяка загуба, която Afterteam или други лица понесе, причинени от Вашия профил, независимо дали са причинени от Вас, от упълномощено лице или от неупълномощено лице.

5.Общи правила за поведение

Вие потвърждавате и приемате, че:

(1) Използването на този Сайт и Услугите, включително съдържанието, което изпращате, ще се съобразява с настоящото Споразумение, всяко приложимо Споразумение за услуги или политика, които могат да се отнасят до вашите Услуги, както и с всички приложими местни, държавни, национални и международни закони, правила и регламенти.

(2) Вие няма да събирате или съхранявате (или да позволите на никой друг да събира или съхранява) каквото и да е потребителско съдържание (както е определено по-долу) или каквато и да е непублична или лична информация за друг потребител или друго лице, или организация, без изричното им предварително съгласие в  писмен вид.

(3) Вие няма да използвате този Сайт или Услугите по начин (определен от Afterteam по свое усмотрение), който:

 • представлява незаконна или насърчава или насърчава незаконна дейност; или
 • насърчава, насърчава или участва в детска порнография или експлоатация на деца; или
 • насърчава, насърчава или участва в тероризъм, насилие срещу хора, животни или собственост; или
 • Популяризира, насърчава или включва спам или други нежелани електронни съобщения, мрежови хакерства или крекинг; или
 • нарушава Закона за защита на потребителите или подобно законодателство, или насърчава и участва в продажбата или разпространението на лекарствени продукти без валидна рецепта;
 • Насърчава или улеснява проституцията и / или трафика на хора; или
 • нарушава правата на интелектуална собственост на друг потребител или друго лице или организация; или
 • нарушава правата на неприкосновеност на личния живот или публичност на друг потребител или друго лице или юридическо лице или нарушава задължението за поверителност, което дължите на друг потребител или друго лице или организация; или
 • пречи на работата на този Сайт или на услугите, намерени на този Сайт;
 • съдържа или инсталира вируси, червеи, грешки, троянски коне или друг код, файлове или програми, предназначени за или способни да нарушават, увреждат или ограничават функционалността на всеки софтуер или хардуер; или
 • съдържа фалшив или измамна информация, или необосновани или сравнителни претенции към Afterteam.

(4) Вие няма да копирате или разпространявате на какъвто и да е носител, каквато и да е част от този Сайт или Услугите, освен ако изрично не е разрешено от Afterteam.

(5) Вие няма да променяте или променяте нито една част от този Сайт или Услугите, намерени на този Сайт или някой от свързаните с него технологии.

(6) Няма да имате достъп до съдържанието на Afterteam (както е дефинирано по-долу) или Потребителско съдържание чрез каквато и да е технология или средства, различни от самия Сайта, или както може да определи Afterteam.

(7) Вие се съгласявате да архивирате цялото си потребителско съдържание, така че да имате достъп и да го използвате, когато е необходимо. Afterteam не гарантира, че архивира съдържанието ви. С приемането на настоящите условия, се съгласявате на свой риск да разполагате и администрирате с Вашето потребителско съдържание.

(8) Вие няма да препродавате или предоставяте с търговска цел Услугите, предоставяни от нас, без изричното предварително писмено съгласие на Afterteam.

(9) Вие няма да заобикаляте, деактивирате или по друг начин да се намесвате в свързаните със сигурността функционалности на този Сайт или услугите, намерени на този Сайт (включително, без ограничение, тези функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на съдържанието или потребителското съдържание на Afterteam). Съгласявате се, че няма да налагате ограничения върху използването на този Сайт или на услугите, намерени на този Сайт, да видоизменяте с лоша умисъл съдържанието след ползване на нашите Услуги.

(10) При нужда, Вие се съгласявате да предоставите документ за самоличност, издаден от правителството, и / или официално издадена от държавата за идентификация на предприятието, което представлявате.

(11) Вие приемате, че Afterteam може от време на време да Ви се обажда във връзка с вашия Профил, като за целите на всяко такова обаждане, Вие може да бъдете обект на записване на обаждания. С настоящото Споразумение давате съгласието си, при спазване на всички приложими закони и нашите ограничения и задължения по него, включително, когато е допустимо, да се записват всички такива обаждания. В допълнение, признавате и се съгласявате, че до степента, разрешена от приложимото право, всеки такъв запис (и) може да бъде представен като доказателство във всяко съдебно производство, в което Afterteam е страна. Чрез предоставяне на телефонен или мобилен номер, Вие се съгласявате да получавате маркетингови телефонни обаждания от или от името на Afterteam, които могат да бъдат инициирани от автоматична система за телефонно набиране и / или да използвате изкуствен или предварително записан глас. Вие разбирате, че даването на съгласие не е услоВие за закупуване на каквато и да е стока или услуга от Afterteam. По същия начин, чрез предоставяне на мобилния си номер, Вие се съгласявате да получавате маркетингови текстови съобщения от или от името на Afterteam, които могат да бъдат изпратени чрез автоматична система за телефонно набиране. Вие разбирате, че даването на съгласие не е услоВие за закупуване на каквато и да е стока или услуга от Afterteam.

6. Защита на Вашите данни

При осъществяване на поддръжка, Afterteam може да взаимодейства с определени хоствани услуги, достъпни за Вас, което може да включва представянето, събирането и / или използването на лично идентифицираща или идентифицираща информация за Вас и Вашите клиенти („Вашите данни“) по време на използването на Услугите.

За целите на СЗД и Стандартните договорни клаузи, приложени към СЗД (когато и когато е приложимо), Вие (и вашите приложими филиали) следва се считат за администратор на данни / износител на данни. В качеството на такива, приемате условията за ползване на услугите, за времето на всички предложени от нас услуги. Приемът на същите ще се третира като потвърждение и приемане на СЗД и неговите приложения (включително стандартните договорни клаузи и приложенията към тях, ако е приложимо). Ако желаете да отпечатате, подпишете и върнете физическо копие на СЗД, моля, изпратете имейл с искане до privacy@afterteam.com

7. Потребителско съдържание

Някои от функциите на този Сайт или Услугите, включително Услугите, споделяни с Afterteam, могат да позволяват на потребителите да преглеждат, публикуват, публикуват, споделят, съхраняват или управляват (а) идеи, мнения, препоръки или съвети чрез публикации съдържание, подадено във връзка с конкурс, отзиви за продукти или препоръки, или снимки, които да бъдат включени в събитие или дейност в социалните медии („Потребителски подавания“), или (б) литературно, художествено, музикално или друго съдържание, включително, но не ограничени до снимки и видеоклипове (заедно с Потребителски материали, „Потребителско съдържание“). Цялото съдържание, изпратено чрез профила Ви, се счита за потребителско съдържание. Като публикувате или публикувате Потребителско съдържание на този Сайт или към или чрез Услугите, Вие заявявате и гарантирате на Afterteam, че (1) имате всички необходими права за разпространение на Потребителско съдържание чрез този Сайт или чрез Услугите, защото сте автор на Потребителското съдържание и имате право да разпространявате същото, или защото имате съответните права за разпространение, лицензи, съгласия и / или разрешения за използване, в писмен вид, от носителите на авторските права или от други собственици на Потребителското съдържание и (2) Потребителското съдържание, което качвате, не нарушава правата на трета страна. Вие сте изцяло отговорни за всяко и цялото ви Потребителско съдържание или Потребителско съдържание, което е подадено чрез вашия Профил, както и за последиците и изискванията за разпространяването му.

Потребителски заявки.

Вие приемате и се съгласявате, че вашите Потребителски заявки /под формата на изпратено съдържание/ са изцяло доброволни. С изпращането им, не установявате връзка от поверителен характер и не задължавате Afterteam да третира съдържанието като такова с поверителен характер или тайна. Afterteam няма задължение, изрично или косвено, да разработва или използва Вашите съдържанието, изпратено през вашите Потребителски заявки и не дължи никаква компенсация на Вас или на някой друг, за умишлено или неволно използване на Вашите потребителски материали. С настоящето споразумение се съгласявате, че Afterteam може да работи по същото или подобно съдържание, и може вече да знае за такова съдържание от други източници, или самостоятелно да разработи това (или подобно) съдържание.

Afterteam притежава изключителни права (включително всички права върху интелектуална собственост и други права на собственост) върху съдържанието, публикувано на този Сайт.

Потребителско съдържание, различно от Потребителски заявки.

Като публикувате или публикувате Потребителско съдържание на този Сайт или чрез Услугите, Вие упълномощавате Afterteam да използва интелектуалната собственост и други права на собственост върху и върху Потребителското Ви съдържание, за да позволи включването и използването на Потребителското съдържание по начина, предвиден от този Сайт и това споразумение, и да може да предоставя свободно своите Услуги. С настоящото предоставяте на Afterteam световно, неизключително, безвъзмездно, подлежащо на презаписване  и прехвърляне,  лицензиране за използване, възпроизвеждане, разпространение, подготовка на производни, комбиниране с други произведения, показване и изпълнение на потребителското Ви съдържание, във връзка с този Сайт, услугите на Afterteam, и свързаните с него бизнес групи. Това включва без ограничение за популяризиране и разпространение част или целия текст от този Сайт във всички медийни формати и чрез всякакви медийни канали, без каквито и да е ограничения и без заплащане, или друго съображение от какъвто и да е вид, без разрешение или уведомление към Вас или трета страна. Вие също така давате на всеки потребител на този Сайт неизключителен лиценз за достъп до Вашето потребителско съдържание (с изключение на потребителското съдържание, което Вие определяте като „лично“ или „защитено с парола“) чрез този Сайт и приемате, че то може да бъде използвано, възпроизвеждано, разпространявано, комбинирано с други произведения, показано и разрешено за достъп чрез функционалността на този Сайт и съгласно настоящото споразумение. Горните лицензи, предоставени от вас в потребителското ви съдържание, се прекратяват в рамките на разумно търговско време след като премахнете или изтриете потребителското си съдържание от този Сайт. Разбирате и се съгласявате обаче, че Afterteam може да запази (но не и да разпространява, показва или изпълнява) сървърни копия на Вашето потребителско съдържание, които са били премахнати или изтрити. Посочените по-горе лицензи във Вашето потребителско съдържание са постоянни и неотменими. Независимо от всичко противоположно, което се съдържа тук, Afterteam няма да използва Потребителско съдържание, което е било определено като „лично“ или „защитено с парола“ от Вас за целите на популяризирането на този  или друг бизнес и дейности. Ако имате Сайт или друго съдържание, разположено на сървъри (хостинг) на Afterteam, Вие запазвате всичките си права на собственост или лицензирани права върху него.

8. Наличност на сайта/ услугите

При спазване на правилата и условията на настоящото споразумение и другите ни политики и процедури, ние ще направим всички усилия, за да се опитаме да предоставим този Сайт и Услугите на двадесет и четири (24) часа на ден, седем (7) дни в седмицата. Вие приемате и се съгласявате, че от време на време този Сайт може да бъде недостъпен или неизползваем по някаква причина, включително, но не само – неизправности в оборудването; периодична поддръжка, ремонти или замени, които ние предприемаме от време на време; или причини извън разумния ни контрол или които не са разумно предвидими, включително, но не само, прекъсване или повреда на телекомуникационни или цифрови предавателни връзки, враждебни мрежови атаки, претоварване на мрежата или други повреди. Вие приемате и се съгласявате, че нямаме контрол върху наличността на този Сайт или Услугата непрекъснато, или непрекъснато, и че ние не поемаме никаква отговорност спрямо Вас или друга страна към тях.

9.Кредитни продукти

В случай, че получавате кредитен продукт („Кредит“), независимо дали за обратно изкупуване на определен продукт или безплатно с покупката на друг продукт („Закупен продукт“), Вие потвърждавате и приемате, че такъв кредит е валиден е само за една (1) година и е достъпен само с валидна покупка. Кредитът може да бъде прекратен в случай, че закупеният продукт е изтрит, анулиран, прехвърлен или не е подновен. Срокът на кредита изтича една (1) година от датата на покупката на закупения продукт, ако кредитът не е погасен. В случай, че кредитът бъде възстановен, след първоначалния период на абонамент, продуктът ще се поднови автоматично при тогавашната цена на подновяване, докато бъде отменен. Ако искате да отмените автоматичното подновяване на продукта, можете да го направите, като посетите профила си или като се свържете с обслужването на клиенти. За безвъзмездно издаване на кредити с друг закупен продукт, Вие потвърждавате и се съгласявате, че можем да заменим Вашия кредит с подобен продукт по наше усмотрение.

10. Мониторинг на съдържанието; Политика за прекратяване на отчетността

Afterteam обикновено не извършва предварителна проверка на изпратеното от Вас потребителско съдържание (независимо дали е публикувано на Сайт, хостван от Afterteam или публикуван на Сайт на Клиента). Въпреки това, Afterteam си запазва правото (но не поема никакви задължения) да реши дали даден елемент от Потребителското съдържание е подходящ и / или отговаря на това споразумение. Afterteam може да премахне всеки елемент от потребителското съдържание (към който има отношение в своите Услуги) и / или да прекрати достъпа на потребителя до този Сайт или услугите, намерени на този Сайт, за публикуване или публикуване на материал в нарушение на това Споразумение или за друго нарушение на това Споразумение (както е определено от Afterteam по свое усмотрение) по всяко време и без предизвестие. Afterteam може също да прекрати достъпа на Потребителя до този Сайт или Услугите, намерени на този Сайт, ако Afterteam има основание да смята, че Потребителят е нарушил правилата за ползване повече от веднъж. Ако Afterteam прекрати достъпа Ви до този Сайт или до услугите, намерени на този Сайт, Afterteam може по свое усмотрение да премахне и унищожи всички данни и файлове, съхранявани от вас на неговите сървъри.

11. Прекратени услуги

Afterteam си запазва правото да преустанови предлагането или предоставянето на която и да е от Услугите по всяко време, по каквато и да е причина или без причина и без предизвестие. Въпреки че Afterteam полага големи усилия, за да удължи продължителността на предлагане на всичките си Услуги, има моменти, в които дадена Услуга, която предлагаме, ще бъде прекратена. Ако случаят е такъв, този продукт или услуга вече няма да бъдат поддържани от Afterteam, по никакъв начин.

11.1 Известие и миграция.

В случай, че която и да е Услуга, която предлагаме, предстои да бъде преустановена, ние ще се опитаме да ви уведомим тридесет или повече дни преди датата на случване. Ваша отговорност е да предприемете всички необходими стъпки, за да замените Услугата, като мигрирате към нова Услуга преди датата на изтичане на срока на валидност, или като напълно престанете да разчитате на споменатата услуга преди датата на издаване на удостоверение. Няма отговорност.

Afterteam няма да носи отговорност пред Вас или трета страна за каквото и да е изменение, спиране или прекратяване на някоя от Услугите, които предлагаме.

12. БЕТА услуги

Периодично, Afterteam може да предлага нови услуги (ограничени услуги за предварителен преглед или нови функции на съществуващи услуги) в  бета версия. Нови услуги, нови функции на съществуващи услуги или услуги за ограничен достъп ще бъдат известни, индивидуално и колективно, като „Бета услуги“. Ако решите да използвате каквито и да е Бета услуги, тогава използването на Бета услуги е предмет на следните условия: (1) Вие потвърждавате и се съгласявате, че използването на Бета услуги може да ви изложи на необичайни рискове от оперативни повреди; (2) Бета услугите се предоставят като такива, така че не препоръчваме да ги използвате в производствени или критични среди; (3) Afterteam си запазва правото да променя, или преустановява всеки аспект на Бета услуги по всяко време; (4) Версиите на Бета услуги, пуснати в търговската мрежа, могат да се променят значително, а програмите, които използват или с които се изпълняват Бета услуги, не могат да работят с пуснатите на пазара версии или последващите издания; (5) Afterteam може да ограничи наличността на време за поддръжка на обслужването на клиентите, предназначено за поддръжката на Бета услуги; (6) Вие приемате и се съгласявате да предоставите незабавна обратна връзка относно опита си с Бета услугите във форма, разумно поискана от нас, включително необходимата информация, за да можем да дублираме грешките или проблемите, с които се сблъсквате. Вие приемате и приемате, че можем да използваме Вашите отзиви за всякакви цели, включително за целите на разработването на продукти. По наша молба ще ни предоставите коментари, които можем да използваме публично за материали за пресата и маркетингови обезпечения. Всяка интелектуална собственост, обвързана с Вашите отзиви или с използването на Бета услугите, ще бъде собственост изключително на Afterteam; (7) Вие потвърждавате и приемате, че цялата информация относно използването на Бета услугите, включително опита Ви и мненията относно Бета услугите, е поверителна и не може да бъде разкривана на трета страна или да се използва за цели, различни от предоставянето на обратна връзка до последващия; (8) Бета услугите се предоставят „както са“, „както са налични“ и „с всички грешки“. В пълната степен, позволена от закона, Afterteam отхвърля всякакви и всички гаранции, законови, изрични или писмени, по отношение на Бета услугите, включително, но не само – подразбиращи се гаранции за собственост, продаваемост, годност за конкретна цел и други.

13. Такси и плащания

Вие се съгласявате, че вашият начин на плащане може да бъде таксуван от един от нашите свързани лица. Транзакцията ви ще бъде обработена от Aftergroup Ltd. (Afterteam.com)

13.1 Общи условия, включително автоматични условия за подновяване

Задължение за плащане по време на поръчката; Не се възстановява.

Вие се съгласявате да заплатите всички дължими суми за Услугите в момента, в който ги поръчате. Всички суми са невъзстановими, освен ако не е посочено друго в политиката за възстановяване.

Промени в цените.

Afterteam си запазва правото да променя цените и таксите си по всяко време. Промените ще бъдат публикувани онлайн на този Сайт и влизат в сила незабавно, без да е необходимо Вие да бъдете допълнително известени. Ако сте закупили или получили Услуги за период от месеци или години, промените в цените и таксите ще влязат в дейстВие, със срок от датата на подновяване, както е описано по-долу.

Видове плащане.

Освен ако не е забранено в някое конкретно споразумение, можете да заплатите за Услуги, като използвате някой от следните „Начини на плащане“: (1) валидна кредитна карта; (2) електронно плащане от Вашата лична или търговска сметка; (3) MyPOS, (4) Вариант за международно плащане (както е дефиниран по-долу) или (5) чрез кредитни своя кредитен баланс, ако е приложимо (и както е определено по-долу), всеки от които начини се води „Метод на плащане“. Функцията „Експресна поръчка“ автоматично поставя поръчка за съответната Услуга и таксува основния начин на плащане във вашия профил. Потвърждението на тази поръчка ще бъде изпратено на имейл адреса във файла за профила Ви. Трябва да сте избрали валиден метод на плащане, ако имате активни услуги в профила си. Освен това приемате, че местоположението за обработката на плащанията Ви може да се промени по някаква причина, включително във вида на избрания начин на плащане, избраната валута или промените или актуализациите, направени в начина ви на плащане.

Възстановяване на суми

Вие се съгласявате, че при възстановяване на суми по вашия Метод на плащане, издаването на Получаване на възстановяването на Afterteam е само потвърждение, че Afterteam е изпратило възстановената сума, начислена към момента на първоначалната продажба, и че Afterteam няма контрол върху това кога се възстановява ще бъде отразена сумата в наличния баланс на съответния метода на плащане. Вие разбирате и се съгласявате, че доставчикът на плащания и / или отделната банка издател, асоциирани с Вашия начин на плащане, установяват и регулират сроковете за осчетоводяване на възстановяването и че тези периоди за осчетоводяване на възстановяването могат да варират от пет (5) работни дни до пълния период / цикъл на фактуриране, или по-дълго.

В случай на възстановяване на вашия Метод на плащане и доставчикът на платежни услуги, платежният процесор или отделната банка издател, асоцииран с вашия Метод на плащане, налага ограничения на възстановяванията, включително, но не само, ограничения относно времето на възстановяване или номера на разрешените суми за възстановяване. В този случай, Afterteam си запазва правото да разпореди  възстановяването

 1.  Под формата на кредит в магазина;
 2. Чрез издаване на последваща проверка, която ще бъде изпратена на пощенския адрес във файла за Вашата сметка;
 3. В някои юрисдикции, като банков превод, когато платецът не може да върне обратно на платежния метод. Afterteam също има право да предложи кредит в магазина за клиенти, които търсят възстановявания, дори ако няма ограничения за възстановяванията, наложени от Метода на плащане.

Месечна дата на фактуриране.

В случай, че бивате таксувани месечно, месечната Ви дата за фактуриране ще се базира на датата на месеца, през който сте закупили Услугите.

Условия за автоматично подновяване.

Освен в случаите, когато това се изисква от приложимото право, Afterteam не запазва хартиени копия или електронни версии на платежни нареждания,  формуляри и / или подписан съгласия, отнасящи се до използването на нашите услуги за автоматично подновяване, и следователно не можем да предоставим никакви такъв документ при поискване. Можете да прегледате или промените настройките си за автоматично подновяване по всяко време, като влезете в профила си в Afterteam.

Ако по някаква причина Afterteam не може да Ви таксува според вашия Метод на плащане за цялата дължима сума или ако Afterteam получи уведомление за възстановяване на плащане, отмяна, спор за плащане или начислена неустойка за такса, която преди това е таксувана според нашия Начин на плащане, Вие се съгласявате че Afterteam може да преследва всички налични законни средства за защита, за да получи плащане, включително, но не само, незабавно прекратяване, без предизвестие до Вас, за имена Услуги, регистрирани или подновени от Ваше име.

Afterteam също си запазва правото да ви начислява разумни “административни” такси за

 1. Произхождащи задачи извън нормалния обхват на своите услуги,
 2. Допълнително време и / или разходи, които могат да възникнат при предоставянето на услугите и /
 3. Вашето неспазване на това Споразумение (както е определено от Afterteam по своя преценка и абсолютна преценка.) Типичните сценарии за административни такси или такси за обработка включват, но не се ограничават до (1) въпроси, свързани с обслужването на клиенти, които изискват допълнително лично време или внимание;  (2) спорове, които изискват счетоводни или правни услуги, независимо дали са извършени от персонала на Afterteam или от външни фирми, анжаирани от Afterteam; (3) възстановяване на всички разходи и такси, включително разходите за Услугите, направени от Afterteam като резултати от плащания или други платежни спорове, подадени от Вас, Вашата банка или обслужващо звено според Метода на плащане. Тези административни такси или такси за обработка ще бъдат таксувани според Метода на плащане, който е фиксиран за Вас с Afterteam.

Afterteam може да предложи ценообразуване на ниво продукт в различни валути. Транзакцията ще бъде обработена в избраната валута, а цената, показана по време на процеса на плащане, ще бъде действителната сума, подадена за плащане. За някои методи на плащане издателят на платежния Ви метод може да ви начисли такса за чуждестранна транзакция или друга такса, която може да бъде добавена към крайната сума, която се показва в банковото Ви извлечение или като отделна сума. Моля, проверете при издателя на платежния си метод за подробности. Освен това, независимо от избраната валута, Вие потвърждавате и приемате, че може да бъдете таксувани с данък върху добавената стойност („ДДС“) или други локализирани такси и / или данъци, въз основа на вашата банка и / или страната, посочена в адреса Ви за фактуриране.

 

13.2 Политика на възстановяване

Продуктите и услугите, които са на разположение за възстановяване, са описани тук („Правила за възстановяване“).

 

13.3 Международни опции за плащане

Afterteam предлага разнообразие от алтернативни международни опции за плащане чрез различни международни доставчици на плащане (“МДП”). С избирането на опция и доставчик на плащане, Вие заявявате, че вече сте се съгласили с всички приложими споразумения за обслужване на клиенти на МДП, преди да завършите транзакцията си в Afterteam. Също така се съгласявате да разрешите на МДП да дебитира пълната сума на покупката от избраната сметка или метод на плащане. Освен това, Вие се съгласявате да разрешите на избрания МДП да дебитира, ако е приложимо, такса за конвертиране на обменния курс, както и всички други такси или такси, приложими към споразумението ви с МДП (общо, „такси за МДП“) вашите източници на финансиране. Вие разбирате и се съгласявате, че таксите за МДП подлежат на промяна по всяко време от МДП, без да ви уведомят от Afterteam.

Ваша е отговорността да поддържате текущите и финансираните източници на финансиране. Вие се съгласявате, че (1) МДП или Afterteam си запазват правото да отхвърлят сделка по някаква причина и (2) нито МДП, нито Afterteam ще бъдат отговорни пред вас или трета страна по отношение на същите. Вие приемате, че Afterteam няма да се опитва да изпълни услугите, закупени от вас, докато Afterteam не получи потвърждение за плащане от МДП чрез свързания с нея платежен процесор. Вие приемате, че може да има пропуск от няколко часа или дни между момента, в който сте направили поръчка, и времето, през което МДП потвърждава плащането чрез свързания с него процесор за плащане. Ако Afterteam не получи потвърждение за плащане от МДП чрез свързания с нея платежен процесор в рамките на тридесет (30) дни от датата на подаване на поръчката, поръчката ви може да бъде анулирана, след което ще трябва да започнете отново процеса на покупка. В случай, че искате да анулирате плащането за предстояща транзакция, можете да анулирате поръчката чрез профила си в Afterteam. Плащанията, получени при предварително анулирани поръчки, ще бъдат възстановени автоматично на първоначалния начин на плащане, когато е възможно.

Ако в момента, в който Afterteam получи потвърждение за плащане от МДП (чрез свързания с него процесор за плащане), или

 1. Услугите вече не са достъпни за закупуване;
 2. отложената поръчка е била отменена в нашите системи;
 3. потвърждението на плащането не съответства на сумата на чакащата поръчка в евро и в резултат на това покупката Ви е надвнесена или отчетем недостатъчност,

Afterteam може автоматично да издаде частично възстановяване (в случай на надвнесена сума) или пълно възстановяване (в случай на недостатъчно финансиране) на източника на финансиране. Ако МДП (или свързаният с него процесор за плащане) наложи ограничения на възстановяването от какъвто и да е вид, Afterteam си запазва правото да изплаща възстановяване на кредитен баланс в онлайн магазина или като банков превод, когато платецът не може да изпълни връщането на сумата обратно по платежния метод. Ако получите пълно възстановяване, ще трябва отново да започнете процеса на покупка. Вие се съгласявате, че МДП си запазва правото да не възстановява МДП такси, свързани с възстановена транзакция. Съответно, всички възстановявания, изпълнени от Afterteam, ще бъдат включват нетните такси за МДП, ако не е посочено друго.

13.4 Кредитен баланс в магазина

В случай, че профилът Ви съдържа кредитно салдо в магазина:

 1. можете да приложите всички налични кредитни салда за всяка бъдеща покупка в профила си;
 2. упълномощавате Afterteam да прилага всеки наличен кредитен баланс към всички неплатени административни такси, възстановени суми или други такси, свързани с Вашия профил. В случай, че вашият метод на плащане по подразбиране не успее за автоматизирано фактуриране във връзка с обработката на подновявания на услугата, Afterteam може да използва всеки наличен кредитен баланс в магазина, ако има достатъчно средства за покриване на цялата транзакция. Независимо от размера на кредита в магазина, наличен в профила Ви, Afterteam не носи отговорност за загубата на продукти в резултат на невъзможност за събиране на средства от стандартните Ви Начини на плащане или кредита в магазина. Кредитите в магазина ще се прилагат въз основа на валутата, избрана в пазарската кошница по време на покупката (или подновяването). Ако имате повече от един кредит в магазина, тогава кредитите ще бъдат обработени в съответстВие с възрастта на кредита, като най-старият кредит в магазина ще се използва първо. Ако са необходими допълнителни средства за завършване на покупката или подновяването, кредитите, държани в неизбрана валута, ще бъдат преобразувани с помощта на дневния обменен курс на Afterteam, въз основа на възрастта на кредита (най-старата до най-новата), докато (1) достатъчно средства са заделени транзакцията или (2) няма наличен остатък в профила Ви. Вие разбирате и се съгласявате, че в момента на преобразуването, Afterteam може също да наложи допълнителна административна такса. Можете да проверите наличното кредитно салдо в магазина по всяко време чрез профила си на Сайта на Afterteam. Вие приемате, че кредитните салда в магазина не могат да се прехвърлят, могат да се използват само в сметката, в която са придобити и може да изтече. Безплатните кредити в магазина изтичат две години след издаването им. В случай, че Afterteam прекрати профила Ви, Вие потвърждавате и приемате, че всички останали налични кредити в магазина ще бъдат конфискувани.

Също така приемате, че средствата, налични във вашия кредитен баланс в магазина, ще бъдат държани от Afterteam и няма да формират натрупвания или да изплащат лихви на Ваше име. До степента, до която се натрупват лихви, Вие се съгласявате, че Afterteam има право да получава и съхранява такива суми, за да покрие разходите, свързани с поддържането на функционалността на кредитния баланс в магазина.

14. Допълнително запазване на право

Afterteam си запазва правото да откаже, отмени, прекрати, прекрати, заключи или промени достъпа до (или контрола) на която и да е Сметка или Услуги по някаква причина (както е определено от Afterteam) по свое усмотрение), включително, но без да се ограничава до следното: (1) за коригиране на грешки, направени от Afterteam при предлагането или предоставянето на Услуги (включително регистрация на име на домейн), (2) за защита на целостта и стабилността на, и коригиране на грешки, направени от всеки регистър или регистратор на имена на домейни, (3) за подпомагане на усилията ни за откриване и превенция на измами и злоупотреби, (4) за спазване на съдебни заповеди срещу вас и / или приложимо местно, държавно, национално и международно законодателство , правила и регламенти, (5) да се съобразят с исканията на правоприлагащите органи, включително исканията за призовка, (6) да се съобразят с всеки процес на разрешаване на спорове, (7) да защитават всякакви правни действия или заплашени правни действия без възмездие за увреждане нейното такова правно дейстВие или заплашено правно дейстВие в крайна сметка е решено да бъде със или без заслуги, (8) за да се избегне всякаква гражданска или наказателна отговорност от страна на Afterteam, неговите собственици, директори, служители и представители, както и филиалите на Afterteam, включително , но не само, случаите, в които сте съдили или завеждате съдебен иск срещу Afterteam, или (9) да отговорите на прекомерно количество жалби, свързани по някакъв начин с Вашия профил, или съдържанието на Сайта Ви, които биха могли да нанесат вреда на бизнеса, операциите, репутацията или акционерите на Afterteam.

Afterteam си запазва правото да преразглежда всеки Профил за прекомерно използване на пространството и да прекрати или приложи допълнителни такси към тези Профили, които надвишават допустимите нива.

Afterteam изрично си запазва правото да прекрати, без предизвестие до вас, всички и всички услуги, където, по собствено усмотрение на Afterteam, Вие упражнявате натиск или заплашвате Afterteam и / или служителите на Afterteam.

 

Afterteam – съдържание.

С изключение на Потребителско съдържание, съдържанието на този Сайт и Услугите, включително, без ограничение, текста, софтуера, скриптовете, изходния код, API, графиките, снимките, звуците, музиката, видеоклиповете и интерактивните функции и съдържащите се търговски марки, марки за услуги и логотипи в него (“Afterteam – съдържание”), са притежавани или лицензирани за Afterteam за вечни времена, и са обект на авторско право, търговска марка и / или патентна защита в България и чужбина и други права на интелектуална собственост съгласно българското и чуждестранното законодателство. Afterteam – съдържание се предоставя “както е”, “както е налично” и “с всички недостатъци”, за Ваша информация и само за лична, нетърговска употреба и не може да се изтегля, копира, възпроизвежда, разпространява, предава, излъчва, показва, продава, лицензира или използва по друг начин за каквито и да е цели без изричното предварително писмено съгласие на Afterteam. Настоящото споразумение не предоставя никакви права или лицензи по силата на авторско право, търговска марка, патент или друго право на собственост или лиценз.  Afterteam си запазва всички права, които не са изрично предоставени, върху Afterteam съдържание, този Сайт и Услугите, и това споразумение не прехвърля собствеността на някое от тези права.

15. Без СПАМ

Ние не толерираме предаването на спам. Проследяваме целия трафик към и от нашите уеб сървъри за индикации за спам и поддържаме център за жалби срещу злоупотреба със спам, за да регистрираме твърдения за злоупотреба със спам. Клиентите, за които се подозира, че използват нашите продукти и услуги с цел изпращане на спам, се проучват напълно. Ако установим, че има проблем със спама, ще предприемем съответните действия, за да разрешим ситуацията.

Дефинираме спама като изпращане на нежелани търговски имейли (UCE), нежелани имейл съобщения (UBE) или нежелани факсимилни съобщения (факс), което е имейл или факс, изпратени до получатели като реклама или по друг начин, без първо да получи предварително потвърдено съгласие за получаване на комуникации. Това може да включва, но не се ограничава до следното:

(1) Имейл съобщения

(2) Windows системни съобщения

(3) Изскачащи съобщения (известни още като „рекламни“ или „шпионски“ съобщения)

(4) Незабавни съобщения (чрез Facebook Messenger, Viber, WeChat или други програми за незабавни съобщения)

(5) Онлайн реклами за чат стаи

(6) Факсимилни искания

(7) Текст / SMS съобщения

Ние няма да позволим нашите сървъри и услуги да се използват за целите, описани по-горе. За да използвате нашите продукти и услуги, трябва не само да спазвате всички приложими закони и разпоредби, но също така трябва да спазвате тази политика без спам. Търговските реклами и / или електронните съобщения или факсовете могат да се изпращат само до получатели, които са „избрали“ да получават съобщения. Те трябва да включват легитимен адрес за обратна връзка и адрес за отговор, физическия адрес на изпращача и метод за изключване в долния колонтитул на имейла или факса. При поискване от нас може да се изисква убедително доказателство за включване в имейл адрес или номер на факс.

Ако определим въпросния профил, продукти или услуги, които се използват във връзка със спам, можем да пренасочим, да прекратим или анулираме всеки профил или други приложими продукти или услуги. В такъв случай, по време на нашия избор, може да изискаме от вас да ни отговорите по електронната поща, като посочите, че ще престанете да изпращате спам и / или спамът, изпратен от Ваше име, и да изискате да бъде платена невъзстановима такса за повторно активиране преди Сайта , пощенските кутии и / или услугите се активират отново.

Насърчаваме всички клиенти и получатели на имейли, генерирани от нашите продукти и услуги, да съобщават за предполагаем спам.

16. Търговска марка и / или искане за авторско право

Afterteam подкрепя защитата на интелектуалната собственост. Ако искате да подадете (1) иск за търговска марка за нарушение на марка, на която притежавате валидна, регистрирана търговска марка или марка за услуги, или (2) искане за авторски права за материали, за които притежавате авторското право, моля, вижте нашата Политика за нарушаване на авторските права на Afterteam, посочена по-горе и достъпна тук.

17. Връзки със сайтове на трети страни

Този Сайт и услугите, намерени на този Сайт, могат да съдържат връзки към Сайтове на трети страни, които не са собственост или се контролират от Afterteam. Afterteam не поема отговорност за съдържанието, реда и условията, политиките за поверителност или практиките на Сайтове на трети страни. Освен това Afterteam не цензурира и не редактира съдържанието на Сайтове на трети страни. Използвайки този Сайт или Услугите, намерени на този Сайт, Вие изрично освобождавате Afterteam от всякаква отговорност, произтичаща от използването на Сайт на трета страна. Afterteam Ви насърчава да бъдете наясно и да отчитате, когато напускате този Сайт или услугите, намерени на този Сайт, както и да прегледате условията, политиките за поверителност и други документи за управление на всеки друг Сайт, които можете да посетите.

18. Отказ от представителство и гаранции

Вие изрично признавате и се съгласявате, че използването на този Сайт и услугите, открити на този Сайт, е на ваш собствен риск и че този Сайт и услугите, намерени на този Сайт, се предоставят „както са“, „както са налични“ и „с всички неизправности “. Afterteam, неговите собственици,  директори, служители, представители и всички доставчици на услуги от трета страна отхвърлят всякакви гаранции, законови, изрични или подразбиращи се, включително, но не само – подразбиращи се гаранции за собственост, продаваемост, годност за конкретна цел и ненарушение. Afterteam, неговите собственици,  директори, служители и представители, не декларират и не дават никакви гаранции относно (1) точността, пълнотата или съдържанието на този Сайт, (2) точността, пълнотата или съдържанието на свързаните Сайтове (чрез хипервръзки, банер рекламиране или по друг начин) на този Сайт и / или (3) услугите, намерени на този Сайт или на Сайтове, свързани (чрез хипервръзки, банерна реклама или по друг начин) към този Сайт, и не поемат задължения или отговорност за същото.

В допълнение, Вие изрично признавате и приемате, че никоя устна или писмена информация или съвет, предоставени от Afterteam, неговите служители, директори, или представители (включително, без ограничение, неговия център за обаждания или агенти за обслужване на клиенти) и доставчици на услуги от трета страна (1) не представляват юридически или финансови съвети или (2) не съставляват гаранция от всякакъв вид по отношение на този Сайт или услугите, намерени на този Сайт, и потребителите не трябва да разчитат на такава информация или съвет.

Горепосоченият отказ от представителство и гаранции се прилага в пълната степен, позволена от закона, и ще остане в сила при всяко прекратяване или изтичане на настоящото споразумение или използването на този Сайт или услугите, намерени на този Сайт.

19. Ограничение на отговорността

В никакъв случай Afterteam, неговите собственици, служители, директори, представители, агенти и всички доставчици на услуги на трети лица, не носят отговорност пред Вас или друго лице за преки, непреки, случайни, специални, наказателни или последващи вреди, включително всички, които могат да произтекат от (1) точността, пълнотата или съдържанието на този Сайт, (2) точността, пълнотата или съдържанието на всички Сайтове, свързани (чрез хипервръзки, банерна реклама или по друг начин) към този Сайт, (3) услуги, предлагани на този Сайт или Сайтове, свързани (чрез хипервръзки, банерна реклама или по друг начин) към този Сайт, (4) телесна повреда или имуществена вреда от всякакъв характер, (5) поведение от трето лице от всякакъв характер, (6) всякакъв неоторизиран достъп до или използване на нашите сървъри и / или всяко съдържание, лична информация, финансова информация или друга информация и данни, съхранени в него, (7) всяко прекъсване или прекратяване на услуги към или от този Сайт или Сайтове, свързани (чрез хипервръзки, banne реклама или друго) на този Сайт, (8) вируси, червеи, грешки, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предадени към или от този Сайт или Сайтове, свързани (чрез хипервръзки, банерна реклама или друго) Сайт, (9) всяко потребителско съдържание или съдържание, което е клеветническо, представлява тормоз, злоупотребяващо, вредно за малолетни или защитени групи, порнографско, „x-rated“, нецензурно или по друг начин нежелано и / или  причиняващо (10) загуба или повреда всякакъв вид, възникнал в резултат на използването на този Сайт или на услугите, намерени на този Сайт, независимо дали е въз основа на гаранция, договор, непозволено увреждане или каквато и да е друга правна основа или теория, без значение дали Afterteam е бил оведомен за за възможността за такива щети .

В допълнение, Вие изрично признавате и се съгласявате, че общото задължение на Afterteam в никакъв случай не може да надвишава 1500.00 евро.

Гореспоменатото ограничение на отговорността се прилага в максималната степен, позволена от закона, и остава в сила при всяко прекратяване или изтичане на настоящото споразумение или използването на този Сайт или услугите, намерени на този Сайт.

20. Обезщетение

Вие се съгласявате да опазвате доброто име, защитавате, отнасяте с уважение и с грижата на добър стопанин към Afterteam и неговите служители, директори, представители, агенти и доставчици на услуги от трети страни. В дейността си се ангажирате тя да не води за Afterteam до искове, непредявени искания, разходи, разходи, загуби, задължения и щети от всякакъв вид и характер (включително и без ограничение, до неразумни правни такси), наложени или направени от Afterteam, пряко или косвено, произтичащи от (1) използването и достъпа до този Сайт или услугите, намерени на този Сайт; (2) Ваше нарушение на някоя от разпоредбите на настоящото споразумение или на политиките или споразуменията, които са включени тук; и / или (3) нарушаването на правото на трета страна, включително, без ограничение, всяка интелектуална собственост или друго право на собственост. Задълженията за обезщетяване по този раздел ще продължат да съществуват при всяко прекратяване или изтичане на настоящото споразумение или използването на този Сайт или услугите, намерени на този Сайт.

21. Спазване на местните закони.

Afterteam не дава гаранция, че съдържанието на този Сайт или услугите, намерени на този Сайт, са подходящи във всяка страна или юрисдикция, а достъпът до този Сайт или услугите, намерени на този Сайт, от страни или юрисдикции, където съдържанието му е незаконно, е забранено. Потребителите, които решат да използват този Сайт или услугите, намерени на този Сайт, отговарят за спазването на всички местни закони, правила и разпоредби.

22. Съдебни спорове и арбитраж

(А) Спорове. Условията на този раздел се прилагат за всички спорове между вас и Afterteam. За целите на този раздел, “Спор” означава всеки спор, иск или действие между вас и Afterteam, възникнали във връзка с или след каквито и да било услуги или продукти на Afterteam, сайтове на Afterteam, или Условия на Afterteam, или всяка друга сделка, свързана с вас и Afterteam, по отношение на договор, гаранция, невярно представяне, измама, непозволено увреждане, умишлено непозволено увреждане, устав, уредба, наредба, или всяка друга законова, подзаконова или нормативна уредба, която се тълкува в най-широко значение като допустима, съгласно закона. ВИЕ И AFTERTEAM СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ „СПОР“, ПО СМИСЪЛА НА НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ, НЕ БИВА ДА СЪДЪРЖА НИКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ, ИЛИ ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТ ВАША СТРАНА ИЛИ ОТ СТРАНА НА AFTERTEAM ЗА

 1. НАРУШАВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ТАЙНА,
 2. НАРУШАВАНЕ НА ПАТЕНТНО ПРАВО,
 3. НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКО ПРАВО
 4. НАРУШАВАНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРАВО.

Освен това и без да изключва каквото и да е друго в настоящите Условия, Вие се съгласявате, че съд, а не арбитър, може да реши дали дадено искане попада в рамките на едно от тези четири изключения.

(Б) Арбитражно споразумение. Вие и Afterteam се съгласявате: (1) да арбитрирате всички спорове между страните в съответствие с разпоредбите на тези Условия пред Арбитражен съд при Българска стопанска камара; (2) тези Условия следва да се считат за сделка в обхвата на междудържавна търговия; и (3) този раздел ще остане в сила при прекратяване на настоящите Общи условия. АРБИТРАЖ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВИЕ ОТСТЪПВАТЕ ПРАВОТО НА СЪДА ИЛИ ЖУРИ В СЪДЕБНАТА ПРОЦЕДУРА И ВАШИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ СА ОГРАНИЧЕНИ. Арбитърът може да Ви присъди същите вреди като съд, който се намира в подходяща юрисдикция. Арбитърът е лимитиран от ограничението на отговорността, посочено в раздел 15 от настоящото споразумение, и може да присъди декларативен или съдебен иск само в полза на отделната страна, търсеща помощ, и само до степента, необходима за предоставяне на компенсация, обоснована от индивидуалното искане на тази страна. Освен това, в някои случаи разходите за арбитраж биха могли да надхвърлят разходите за съдебни спорове и правото на подаване на иск може да бъде по-ограничено в арбитража, отколкото в съда. Решението на арбитъра е окончателно и подлежи на изпълнение от всеки съд, компетентен по отношение на страните.

(В) Известие за спор. В случай на Спор, следва първо да изпратите на другата страна съобщение за Спора, което включва писмено изявление, с посочени името, адреса и информацията за контакт на страната, която я предоставя, фактите, които водят до Спора и иска („Известие за съдебен спор“). Известието на спора трябва да бъде адресирано до: Afterteam, България, гр. София 1799, улица Свети Киприян, ет. 1, Правен отдел (“Адрес на последващото известие”). Известието за спорове до Вас ще бъде изпратено чрез сертифицирана поща до последния адрес, който имаме във файла или по друг начин в нашите записи за Вас. Ако Afterteam и Вие не постигнете споразумение за разрешаване на Спора в рамките на шестдесет (60) дни след получаване на Съобщението за спорове, Вие или Afterteam може да започнете арбитражно производство съгласно този раздел. След подаването и получаването на Известието за спорове, всяка от страните се съгласява да действа добросъвестно, за да се опита да разреши спора преди започване на арбитраж.

23. Наследници и правоприемници

Настоящото споразумение е обвързващо и в полза на страните и на техните наследници, правоприемници и правоприемници.

24. Бенефициенти и трети страни

Нищо в настоящото споразумение не се счита за предоставяне на права или ползи на трети страни.

25. Заглавия и подзаглавия; Независими законодатели; Делимост

Заглавията и подзаглавията на настоящото споразумение са само за удобство и улеснение за справка и не се използват по никакъв начин за тълкуване или тълкуване на съгласието на страните. Всяка глава и част в настоящото Споразумение може да се тълкува за всички цели като отделен и независим договор или споразумение. Ако компетентен съд постанови, че която и да е разпоредба (или част от разпоредба) от това Споразумение е незаконна, невалидна или по друг начин неприложима, останалите разпоредби (или части от разпоредбите) на това Споразумение няма да бъдат засегнати от това да бъдат валидни и приложими в пълната степен, разрешена от закона.

26. Контрол на английски език

Настоящото споразумение, заедно с всички политики и приложимите споразумения за продукти, посочени по-горе и включени тук чрез препратка (наречени „Споразумението“), се изпълняват на английски език. Доколкото преводът Ви е предоставен, той се предоставя само за удобство и в случай на конфликт между английската и преведената версия, когато е разрешено от закона, английската версия ще контролира и ще има предимство. Когато преведената версия бъде предоставена и се счита за обвързващ по закон (1), и двете езикови версии имат еднаква валидност, (2) всяка страна признава, че е прегледала двете езикови версии и че те са съществено еднакви във всички съществени аспекти и (3) в случай на несъответствие между тези две версии, преведената версия може да има предимство, при условие че намерението на страните е взето изцяло под внимание.

27. Контактна информация

Ако имате някакви въпроси относно това Споразумение, моля, свържете се с нас по имейл или обикновена поща на следния адрес:

 

Правен отдел – Afterteam

Улица Свети Киприян, бл. 251А, вх. 1

София 1799, България

legal@afterteam.com

Чрез ясно изявление (т.е. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) за решението Ви да се оттегли от този договор. Ако прецените, може да използвате приложения шаблон.

За да се спази срокът за отказ, достатъчно е да изпратите известието за упражняване на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Последици от отмяната

Ако се откажете от това споразумение, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително таксите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора на различен метод на доставка от най-благоприятната стандартна доставка) в рамките на 14 дни от датата, на която уведомлението за оттеглянето на този договор е достигнало до нас. За това погасяване ще използваме същия начин на плащане, който сте използвали при първоначалната сделка, освен ако изрично не е договорено друго с Вас. В никакъв случай няма да Ви бъдат начислявани такси за това погасяване.

Услуги

Ако сте заявили, че сме започнали да предоставяме нашите услуги преди края на периода за изтегляне, ние си запазваме правото да начисляваме разумна сума, равна на дела на услугите, които вече са Ви предоставени по време на отмяната по отношение на този договор за сравнение с общия обем на услугите, предвидени в договора.

Образец за упражняване на правото ви на анулиране:

(Ако искате да анулирате договора, моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно.)

 • към Afterteam, resolution@afterteam.com
 • С настоящото аз / ние (*) отменям договора, сключен от мен / нас (*) относно предоставянето на следната услуга (*)
 • Поръчано на (*) / получено на (*)
 • Име на потребителя (ите)
 • Адрес на потребителя (ите)
 • Подпис на потребителя (ите) (само когато е уведомен на хартия)
 • Дата

(*) Изтриване, ако не е приложимо

_____________Край на правното известие за правото на отмяна_____________

Поддръжка на клиента

Поддръжката на клиентите за услугите и продуктите на Afterteam, предоставени съгласно настоящото споразумение, се осигурява от Афтъргруп ЕООД, с която можете да се свържете по следния начин:

Афтъргруп ЕООД

България, гр. София, п.к. 1799, улица Свети Киприян, блок 251А, ет. 1

Телефон: 00359883462965

E-Mail: support@afterteam.com

Последна редакция: 9 януари, 2019 г.

© 2015-2019 Aфтъргруп ЕООД (Afterteam.com) Всички права запазени.